14,8500 zł
2,41% 0,3500 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Errata_do_RR_i_SRR_2018_17_05_2019.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2_GK_ECB_SA_2018_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_EC_Bedzin_2018_Sprawozdanie_Zarzadu_20190425_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zal_1_Oswiadczenie_o_stosowaniu_Ladu_Korporacyjnego_RS_2018_GK_po_uzupelnieniu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Bedzin_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018_PL___EA1U15_POZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_spr_fin_i_firma_audytorska_RS_2018_Grupa_kapitalowa_ECB_SA_par_71_pkt_6_i_7.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu_RS_2018_Grupa_Kapitalowa_ECB_SA_par_71_pkt_8.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_przewodnie_Prezesa_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Ocena_RN_2018_71_1_12_skonso.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody 207 049 204 757 48 524 48 238
II. Zysk na działalności operacyjnej 22 792 39 835 5 342 9 385
III. Zysk przed opodatkowaniem 4 779 19 245 1 120 4 534
IV. Zysk netto 2 816 14 346 660 3 380
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 119 124 81 956 27 918 19 308
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 641 -5 832 -385 -1 374
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -122 886 -68 112 -28 800 -16 046
VIII. Przepływy pieniężne netto, ogółem -5 403 8 012 -1 266 1 888
IX. Aktywa trwałe, ogółem 451 314 494 529 104 957 118 566
X. Aktywa obrotowe, ogółem 211 273 215 845 49 133 51 750
XI. Zobowiazania długoterminowe 230 901 317 241 53 698 76 061
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 259 444 223 439 60 336 53 571
XIII. Kapitał własny 172 242 169 694 40 056 40 685
XIV. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 774 9 046


Pozycje bilansowe w wybranych danych
finansowych zostały przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego w
ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych
finansowych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego z 12 miesięcy danego roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 2019-05-17 o treści:


Zarząd spółki Elektrociepłownia
"Będzin" S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z
dnia 17 maja 2019 r. przekazuje skorygowany Skonsolidowany raport roczny
za rok 2018.Przedmiot i charakter dokonanej korekty
został wskazany w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
zgodnie z załaczona ErratąPodstawa prawna: § 71,
ust 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis
Errata do RR i SRR 2018_17 05 2019.pdfErrata do RR i SRR 2018_17 05 2019.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2_GK ECB SA 2018 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe .pdf2_GK ECB SA 2018 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe .pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapitałowa EC Będzin 2018 Sprawozdanie Zarządu 20190425_.pdfGrupa Kapitałowa EC Będzin 2018 Sprawozdanie Zarządu 20190425_.pdf Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominujacej GK
zał_1_Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego RS 2018 GK_po uzupełnieniu.pdfzał_1_Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego RS 2018 GK_po uzupełnieniu.pdf Oświadczenie o stoswaniu zasad ładu korporacyjnego_uzupełnione
GK Bedzin_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018_PL___EA1U15_POZ.pdfGK Bedzin_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018_PL___EA1U15_POZ.pdf Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Zarzadu rzetelnosc spr fin i firma audytorska RS 2018 Grupa kapitałowa ECB SA_par 71 pkt 6 i 7.pdfOswiadczenie Zarzadu rzetelnosc spr fin i firma audytorska RS 2018 Grupa kapitałowa ECB SA_par 71 pkt 6 i 7.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Sprawozdania finansowego oraz w sprawie firmy audytorskiej
6_Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu_RS 2018 Grupa Kapitałowa ECB SA_par 71 pkt 8.pdf6_Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu_RS 2018 Grupa Kapitałowa ECB SA_par 71 pkt 8.pdf Ośiwadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Pismo przewodnie_Prezesa_2018.pdfPismo przewodnie_Prezesa_2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu
5_Ocena RN 2018_71 1_12_skonso.pdf5_Ocena RN 2018_71 1_12_skonso.pdf Ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Bożena Poznańska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.