REKLAMA

BEDZIN: Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 rok o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z korektą skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok wraz ze Stanowiskiem Zarządu i opinią RN.

2021-05-29 10:41
publikacja
2021-05-29 10:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ECB_S.A._Odmowa_wydania_opinii_do_Sprawozd._fin._za_2020r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GK_ECB_S.A._Odmowa_wydania_opinii_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 rok o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z korektą skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok wraz ze Stanowiskiem Zarządu i opinią RN.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. („Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za 2020 rok z odmową wyrażenia opinii z badania oraz Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za 2020 r. z odmową wyrażenia opinii z badania.

Spółka przekaże skorygowany raport roczny Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz Skorygowany skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok wraz z wszystkimi załącznikami, w tym Stanowiskiem Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta odnoszącymi się do odmowy wyrażenia opinii z badania.

W wyniku korekt do raportu rocznego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) uległy w istotnym zakresie zmianom w kontekście uszczegółowienia ujawnień dotyczących opisu założeń co do „Kontynuacja działalności” oraz sytuacji płynnościowej w grupie kapitałowej oraz uszczegółowienia opisów dotyczących testów na utratę wartości środków trwałych.
Zaktualizowano również Noty „Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego”.

Dodatkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano nieistotnych zmian, w głównej mierze prezentacyjnych w obrębie rachunku przepływów pieniężnych.

Podstawa szczegółowa:
§ 15 ust. 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ECB S.A. Odmowa wydania opinii do Sprawozd. fin. za 2020r..pdfECB S.A. Odmowa wydania opinii do Sprawozd. fin. za 2020r..pdf Sprawozdanie niezależnego niegłego rewidenta z badania Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok z odmową wyrażenia opinii z badania
GK ECB S.A. Odmowa wydania opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.pdfGK ECB S.A. Odmowa wydania opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.pdf Sprawozdanie niezależnego niegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok z odmową wyrażenia opinii z badania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-29 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-05-29 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki