PILNE

BEDZIN: Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.

2020-05-04 14:27
publikacja
2020-05-04 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-04
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 28 kwietnia 2020 r. wystosowane przez Akcjonariuszy Familiar S.A. SICAV-SIF oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Żądanie skierowane zostało zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dotyczyło umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku następujących punktów:
1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.( wybór uzupełniający).

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki w dniu 4 maja 2020 r., w związku ze zgłoszonym za pismem z dnia 28 kwietnia 2020 roku żądaniem Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku w/w spraw, podjął uchwałę nr 6/2020, na mocy której postanowił:
1. uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku poprzez dodanie następujących punktów:
1) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.( wybór uzupełniający).
2. uzupełnić dokumenty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o projekty uchwał zgłoszone w w/w żądaniu Akcjonariuszy,
3. ogłosić zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku opisane w pkt. 1 niniejszej uchwały.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym uzupełnione: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika oraz projekty uchwał) zostały zamieszczone i są dostępne na stronie internetowej www.ecbedzin.pl .

Podstawa szczegółowa:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-04 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2020-05-04 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki