REKLAMA

BEDZIN: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.

2020-09-08 13:49
publikacja
2020-09-08 13:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_nr_27_2020_tresc_uchwal_WZ_7_09_2020_zal_1_gl_podjete_i_nie_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ( dalej „Spółka”) niniejszym informuję, że w dniu 7 września 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 7 września 2020 roku.
Podczas obrad zgłoszony został sprzeciw do uchwały nr 7. i sposobu głosowania przez akcjonariusza Pana Adama Andrzejewskiego.
Zarząd Spółki informuje, że nie podjęto:
1. uchwały nr 7. w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2019 Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu,
2. uchwały nr 21. w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
W związku z utworzeniem grupy (dla powołania jednego członka Rady Nadzorczej dla tej grupy) na wniosek akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF grupa ta podjęła następujące uchwały:
1. uchwałę nr 1. o wyborze Pana Piotra Nawrockiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grupy Akcjonariuszy,
2. uchwałę nr 2. o powołaniu w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Śledzikowskiego oraz o delegowaniu Pana Marcina Śledzikowskiego – członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Grupę Akcjonariuszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze głosowania grupami w dniu 7 września 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Raport nr 27_2020 treść uchwał WZ 7 09 2020 zał_1_gł podjęte i nie podjęte.pdfRaport nr 27_2020 treść uchwał WZ 7 09 2020 zał_1_gł podjęte i nie podjęte.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Kamil Kamiński Członek Zarządu
2020-09-08 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki