REKLAMA

BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

2021-06-02 16:03
publikacja
2021-06-02 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ECB_SA_na_dzien_30_06_2021-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_ECB_SA_zwolanego_na_dzien_30.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_ECB_SA_zal_do_proj_uchwaly_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_14_X_2021__w_sprawie_zaopiniowania_porzadku_obrad_WZA_na_30_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_5_X_2021__sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_20_2021_z_posiedzenia_Zarzadu_28_05_2021_zwolanie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_21_2021_z_posiedzenia_Zarzadu_28_05_2021_zaopiniowanie_proj._uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (ZWZ).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 9.00 w siedzibie spółki, przy ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4.Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2020 rok.
7.Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
9.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10.Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
-sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
-sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok,
-sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
11.Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
12.Przedstawienie koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. oraz podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin" S.A.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
17.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwołaniu ZWZ ECB SA na dzień 30_06_2021-sig-sig.pdfOgloszenie o zwołaniu ZWZ ECB SA na dzień 30_06_2021-sig-sig.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Projekty uchwał WZA ECB SA zwołanego na dzień 30.06.2021.pdfProjekty uchwał WZA ECB SA zwołanego na dzień 30.06.2021.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Polityka Wynagrodzeń Członkow Zarzadu i RN ECB SA_zał do proj uchwały ZWZ.pdfPolityka Wynagrodzeń Członkow Zarzadu i RN ECB SA_zał do proj uchwały ZWZ.pdf Uaktualniona Polityka Wynagradzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin" S.A. ( załącznik do projketu uchwały ZWZ)
Uchwala RN 14_X_2021_ w sprawie zaopiniowania porządku obrad WZA na 30_06_2021.pdfUchwala RN 14_X_2021_ w sprawie zaopiniowania porządku obrad WZA na 30_06_2021.pdf Uchwała RN w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin" S.A.
Uchwala_RN_5_X_2021_ sprawozdanie RN.pdfUchwala_RN_5_X_2021_ sprawozdanie RN.pdf Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.
Uchwała_20_2021_z posiedzenia Zarządu 28_05_2021_zwołanie ZWZ.pdfUchwała_20_2021_z posiedzenia Zarządu 28_05_2021_zwołanie ZWZ.pdf Uchwały Zarządu ECB S.A.w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia.
Uchwała_21_2021_z posiedzenia Zarządu 28_05_2021_zaopiniowanie proj. uchwał.pdfUchwała_21_2021_z posiedzenia Zarządu 28_05_2021_zaopiniowanie proj. uchwał.pdf Uchwała Zarządu ECB S.A. w sprawie zwrócenia się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-06-02 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki