15,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_Akcjonariusza_wniosek_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_ZWZ_28_06_2019_po_zmianach_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_28-06_po_zmianach_Akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 31 maja 2019 r. spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na żądanie Akcjonariusza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku wprowadzona została zmiana punktu 16. Punkt ten otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. i wypłaty dywidendy.”

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. i wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek Akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF. Uzasadniając swój wniosek Akcjonariusz wskazał, iż proponowana zmiana ma na celu: „wypłatę akcjonariuszom zysku skumulowanego przez Spółkę w ostatnich latach obrotowych, pomimo słabszych wyników finansowych za ostatni rok obrotowy.”
Akcjonariusz załączył projekty dwóch uchwał, których treść, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W związku z tym żądaniem Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad rozszerzając punkt 16 porządku obrad i do projektu uchwały w zakresie dotychczasowego punktu 16 dołączył dwie proponowane uchwały Akcjonariusza.
Projekty uchwał Akcjonariusza, zaktualizowany tekst projektów uchwał oraz zaktualizowane ogłoszenie stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem internetowej www.ecbedzin.pl

Podstwa prawna:
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał Akcjonariusza_wniosek akcjonariusza.pdfProjekty uchwał Akcjonariusza_wniosek akcjonariusza.pdf
Ogloszenie ZWZ 28_06_2019 po zmianach akcjonariusza.pdfOgloszenie ZWZ 28_06_2019 po zmianach akcjonariusza.pdf
Projekty uchwał WZA 28-06_po zmianach Akcjonariusza.pdfProjekty uchwał WZA 28-06_po zmianach Akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.