13,7500 zł
3,38% 0,4500 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-10
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2009 z dnia 25 września 2019 r. oraz raportu nr 26/2009 z dnia 2 października 2019 r. spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na żądanie Akcjonariusza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 października 2019 roku umieszczony został dodatkowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.”

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.(wybór uzupełniający).
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad postepowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest przedsiębiorcą dominującym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
15. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki wniosek Akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzasadniając swój wniosek Akcjonariusz wskazał, iż proponowana zmiana związana jest z nieumieszczeniem przez Spółkę w porządku obrad punktu; „ Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.” wskazanego przez tego Akcjonariusza we wniosku z dnia 6 września 2019 r.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( w tym uzupełnione projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa) dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem internetowej www.ecbedzin.pl
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-10 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarzadu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.