REKLAMA
WAŻNE

BEDZIN: Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.

2020-09-08 15:41
publikacja
2020-09-08 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ( dalej „Spółka”) niniejszym informuję, że w dniu 7 września 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

W związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmującym głosowanie oddzielnymi grupami, utworzono grupę (dla powołania jednego członka Rady Nadzorczej dla tej grupy) na wniosek akcjonariuszy Familiar S.A. SICAV-SIF oraz VALUE FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 . Grupa ta podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Śledzikowskiego.
Z uwagi na powyższe wygasły mandaty pozostałych członków Rady Nadzorczej. ZWZ podjęło uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej (art. 385 § 8 ksh.)
Skład nowo powołanej Rady Nadzorczej przedstawia się następująco,:
Sebastian Chęciński - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Organista - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Śledzikowski - Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Witkowski - Członek Rady Nadzorczej

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich członków rady nadzorczej, żaden z członków rady nadzorczej nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy członków Rady Nadzorczej zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki: www.ecbedzin.pl

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt.4 i pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Kamil Kamiński Członek Zarządu
2020-09-08 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki