REKLAMA

BEDZIN: Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-09-04 16:39
publikacja
2020-09-04 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_KK_SCh_MS_www.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwaly_WZA_07_09_2020_uzup_pkt_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_07_09_2020_uzup_pkt_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż:
1. w dniu 4 września 2020 r. wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. w dniu 4 września 2020 r. wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Sebastiana Chęcińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki
3. w dniu 4 września 2020 r. wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Marcina Śledzikowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki
W/w kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołanym na dzień 7 września 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki przewidującego w swym porządku m.in. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, że kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy zawodowe kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 4 września 2020 r. wystosowane przez Akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF. Żądanie skierowane zostało zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych i dotyczyło zgłoszenia projektu uchwały dotyczącego pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki w dniu 4 września 2020 r., w związku ze zgłoszonym za pismem z dnia 4 września 2020 roku żądaniem Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie zgłoszenia projektu uchwały dotyczącego pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjął uchwałę nr 21/2020, na mocy której postanowił:
1. uzupełnić treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku,
2. uzupełnić dokumenty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o w/w projekt uchwały zgłoszony w w/w żądaniu Akcjonariusza.
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.
Załączniki
Plik Opis
CV_KK_SCh_MS_www.pdfCV_KK_SCh_MS_www.pdf
Projekty Uchwały WZA 07_09_2020 uzup pkt 19.pdfProjekty Uchwały WZA 07_09_2020 uzup pkt 19.pdf
Formularz_Pelnomocnictwa ZWZ 07_09_2020 uzup pkt 19.pdfFormularz_Pelnomocnictwa ZWZ 07_09_2020 uzup pkt 19.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Kamil Kamiński Członek Zarządu
2020-09-04 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki