REKLAMA

BEDZIN: Informacja o niepowodzeniu rozmów w sprawie finansowania zakupu uprawnień do emisji CO2 (EUA) w celu ich do umorzenia

2021-04-28 16:11
publikacja
2021-04-28 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja o niepowodzeniu rozmów w sprawie finansowania zakupu uprawnień do emisji CO2 (EUA) w celu ich do umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku spółka zależna Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. (Spółka Zależna) otrzymała ostateczną odpowiedź od przedsiębiorstwa działającego na rynku towarowym (Kontrahent) o braku możliwości zakupu od Kontrahenta uprawnień do emisji CO2 (EUA), w konsekwencji czego na moment publikacji niniejszego komunikatu w ocenie Emitenta wyczerpane zostały posiadane dotychczas możliwości przedstawienia do umorzenia certyfikatów do emisji (EUA) pokrywających całą emisję CO2 za rok 2020.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Spółka Zależna w 2021 roku złożyła w KOBIZE „Roczny raport na temat wielkości emisji CO2 za rok 2020”. Z Raportu wynika, iż ilość uprawnień, które należy umorzyć wynosi 585 000 t CO2.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w raportach okresowych, w tym raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku, dalsza działalność Spółki Zależnej uwarunkowana jest od kształtowania się cen energii elektrycznej, wielkości zamówienia na energię cieplną, kształtowania się kosztu emisji dwutlenku węgla oraz kursu EURO, w której to walucie dokonywane są zakupy praw do emisji CO2 (EUA).
Od grudnia 2020 roku nastąpił drastyczny, bezprecedensowy wzrost notowań uprawnień do emisji CO2 spowodowany w głównej mierze spekulacyjnymi działaniami na rynkach finansowych co spowodowało wzrost cen EUA o 47% od początku roku 2021, a rok do roku wzrost o 135%. Ze względu na trwały spekulacyjny trend i niepewność na rynku EUA Zarząd Spółki Zależnej postanowił zgromadzić jak największe zasoby gotówkowe w celu wykupu maksymalnej ilości uprawnień. Spółka Zależna, w ramach działań optymalizacyjno-oszczędnościowych oraz monitorowania rynku uprawnień, prowadząc jednocześnie rozmowy z partnerami biznesowymi w przedmiocie wsparcia procesu wykupu, kumulowała wszelkie możliwe środki finansowe na wykup uprawnień.

Spółka Zależna jako kluczowy uczestnik systemu energetycznego śląsko-dąbrowskiej aglomeracji, kładzie nacisk na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców, w związku z czym pozostające do dyspozycji środki pieniężne w pierwszym rzędzie zostały przeznaczone na zabezpieczenie płatności za węgiel oraz pozostałe materiały do produkcji oraz bezwzględnie konieczne prace remontowe w czasie przestoju letniego. Podjęto również działania w kontekście ograniczenia emisji w roku 2021 i kolejnych latach poprzez wprowadzenie współspalania biomasy oraz bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej instalacji w stosunku do ekonomiki produkcji w kogeneracji.

Spółka Zależna do tej pory terminowo wypełniała obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska, w tym dokonywała odpowiednich opłat za korzystanie ze środowiska, dlatego też Spółka Zależna nie zamierza uchylać się od obowiązku umorzenia uprawnień. Jednakże wobec fiaska rozmów z podmiotem branżowym (Kontrahentem), który nie otrzymał na rynku gwarancji ubezpieczenia transakcji, zakup wymaganych EUA nie został zrealizowany.

W związku z powyższym w dniu 28 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki Zależnej w obliczu sytuacji ciągłego wzrostu cen praw do emisji i upływu terminu umorzenia uprawnień za rok 2020 podjął decyzję o wykupie i umorzeniu maksymalnie 25% EUA przed 30 kwietnia 2021 roku. Negatywny scenariusz rozliczenia płatności za emisję EUA uwzględnia ciągły wzrost cen oraz możliwość nałożenia na Spółkę dodatkowo kary w wysokości 100 EUR za każdą nieumorzoną w terminie tonę uprawnień, co spowoduje naruszenie płynności i zagrożenie kontynuacji działalności Spółki Zależnej.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją na rynku CO2 Spółka Zależna prowadzi rozmowy dotyczące zasad rozliczenia EUA z właściwymi organami administracji publicznej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-04-28 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki