WAŻNE

BEDZIN: Informacja o korekcie raportu rocznego za rok 2019

2020-07-03 16:22
publikacja
2020-07-03 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja o korekcie raportu rocznego za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż dokonał korekty raportów: Jednostkowego Raportu Rocznego za 2019 r. oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2019 r. w zakresie załączników do raportu, odnoszących się do dokumentów przyjętych przez rade nadzorczą. Korekta polega na wskazaniu, iż załączniki do raportów w tym zakresie stanowią projekty dokumentów, nie zaś dokumenty przyjęte przez radę nadzorczą.
Zarząd Spółki Emitenta wyjaśnia, że załączone do raportów rocznych projekty dokumentów zostaną przedłożone radzie nadzorczej wraz z wydaniem opinii audytora.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarzadu
2020-07-03 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki