REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

2023-08-21 10:33
publikacja
2023-08-21 10:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zestawienie_transakcji_14-18.08.23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-21
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (dalej: "BM"), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 27 maja 2022 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku; (zmienionej następnie uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.).
2) BM dokonało w dniach 14-18.08.2023 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 1.323 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 6.717,36 zł.
3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 5,08 złotych za jedną akcję.
4) Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.
6) W ramach aktualnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 73.893 akcji własnych stanowiących 0,73% kapitału zakładowego i uprawniających do 73.893 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 14-18.08.2023 roku.


Postawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Załączniki
Plik Opis
zestawienie_transakcji_14-18.08.23.pdfzestawienie_transakcji_14-18.08.23.pdf Zestawienie transakcji 14-18.08.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-21 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2023-08-21 Piotr Litwiński Człinek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki