BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

2019-03-04 12:17
publikacja
2019-03-04 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BBD_zestawienie_transakcji_25.02-01.03.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-04
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Santander Biura Maklerskiego z siedzibą w Warszawie („BM”), który wykonując postanowienia Umowy z dnia 2 grudnia 2015 roku o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta („Umowa”), nabył na rachunek własny Spółki akcje Emitenta zgodnie z poniższymi danymi:


1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian dokonanych odpowiednio uchwałami Zarządu: nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku; nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwałami Walnych Zgromadzeń: nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku.
2) BM dokonało w dniach 25 lutego-1 marca 2019 roku nabycia na rachunek Spółki 79.859 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 50.853,03 zł.
3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,64 złotych za jedną akcję.
4) Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,08% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.
6) Spółka na rachunku własnym posiada obecnie łącznie 2.460.421 akcji własnych, stanowiących 2,36 % kapitału zakładowego i uprawniających do 2.460.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,36 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 25.02-01.03.2019.Postawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Załączniki
Plik Opis
BBD_zestawienie_transakcji_25.02-01.03.2019.pdfBBD_zestawienie_transakcji_25.02-01.03.2019.pdf Zestawienie transakcji _25.02-01.03.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-04 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-03-04 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki