101,00 zł
-3,72% -3,90 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok ("Uchwała").

Zgodnie z Uchwałą:
1) Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 w kwocie 2.088.128.692,79 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100) podzielono w ten sposób, że:
a) 99,30% zysku netto Banku, tj. kwotę 2.073.513.268,60 zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznaczono na dywidendę,
b) kwotę 14.615.424,19 zł (słownie: czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 19/100) przeznaczono na kapitał rezerwowy.

2) Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,90 zł (słownie: siedem złotych 90/100).

3) Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca 2018 roku.

4) Termin wypłaty dywidendy ustalono na 20 lipca 2018 roku.

Liczba akcji Banku objętych dywidendą wynosi 262.470.034.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION21.06.2018 - Report 11/2018: Resolution
of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna on the distribution of profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna for the year 2017Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna (“Bank”) hereby informs, that on 21st June, 2018 the Ordinary
General Meeting of the Bank made the Resolution on the distribution of
net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2017
(“Resolution”).According to the Resolution:1)
The net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2017 in the
amount of PLN 2,088,128,692.79 (say: two billion eighty eight million
one hundred twenty eight thousand six hundred ninety two 79/100 zlotys)
divided in such way that:a) 99.30% of net profit of the Bank i.e the
amount PLN 2,073,513,268.60 (say: two billion seventy three million five
hundred and thirteen thousand two hundred sixty eight 60/100 zlotys)
allocated to dividend,b) the amount PLN 14,615,424.19 (say: fourteen
million six hundred and fifteen thousand four hundred twenty four 19/100
zlotys) allocated to reserve capital.2) The dividend value per
share amounts to PLN 7.90 (say: seven 90/100 zlotys).3) The date
of determining the right to dividend set on 6th July 2018.4) The
date of payment of the dividend set on 20th July 2018.Total
number of Bank's shares entitled to dividend amounts 262,470,034.Legal
basis:§ 19 sec. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 concerning current and periodical information published by
issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information
required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-21 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2018-06-21 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-21 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl