101,00 zł
-3,72% -3,90 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_niepodjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_Bank_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_31122017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_31122017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_z_dzialalnosci_w_2017_roku_oraz_dokonanej_oceny_sprawozdan.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_adopted.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_not_taken.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_activities_of_the_Group_RR2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Unconsolidated_Financial_Statement_31122017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated_Financial_Statement_31122017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_on_its_activity_in_2017_and_the_performed_assessment_of_the_reports.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 czerwca 2018 roku, treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odstąpiło od podejmowania uchwały w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 4 porządku obrad) z uwagi na niezgłoszenie kandydatur i nieprzedstawienie przez akcjonariuszy projektu uchwały w przedmiotowej kwestii.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2017 poz. 757)


Załączniki
Plik Opis
Uchwaly podjete.pdfUchwaly podjete.pdf Uchwały podjęte
Uchwaly niepodjęte.pdfUchwaly niepodjęte.pdf Uchwały niepodjęte
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_Bank_2017.pdfSprawozdanie__z__dzialalnosci_Bank_2017.pdf Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_2017.pdfSprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_2017.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_31122017.pdfSprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_31122017.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
Sprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_31122017.pdfSprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_31122017.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie FinansoweGrupy Kapitałowej
Banku Pekao S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_z_dzialalnosci_w_2017_roku_oraz_dokonanej_oceny_sprawozdan.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_z_dzialalnosci_w_2017_roku_oraz_dokonanej_oceny_sprawozdan.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku
Resolutions adopted.pdfResolutions adopted.pdf Resolutions adopted
Resolutions not taken.pdfResolutions not taken.pdf Resolutions not taken
Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR2017.pdfReport_on_the_activities_of_the_Bank_RR2017.pdf Report on the activities of Bank Pekao S.A. for the year 2017
Report_on_the_activities_of_the_Group_RR2017.pdfReport_on_the_activities_of_the_Group_RR2017.pdf Report on the activities of Bank Pekao S.A. Group for the year 2017
Unconsolidated_Financial_Statement_31122017.pdfUnconsolidated_Financial_Statement_31122017.pdf Unconsolidated FinancialStatements of Bank PekaoS.A. for the year ended on 31 December 2017
Consolidated_Financial_Statement_31122017.pdfConsolidated_Financial_Statement_31122017.pdf Consolidated Financial Statements of Bank PekaoS.A. Group for the year ended on 31 December 2017
Report_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_on_its_activity_in_2017_and_the_performed_assessment_of_the_reports.pdfReport_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_on_its_activity_in_2017_and_the_performed_assessment_of_the_reports.pdf Report of the Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION22.06.2018 - Report 12/2018:
Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
Spółka AkcyjnaThe Management Board of Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“the Bank”) presents in attachment
the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Bank held on 21st
June 2018, the content of the documents being subject of the vote, as
well as drafts resolutions put to the vote that have not been taken.At
the same time, the Management Board of the Bank informs that the
Ordinary General Meeting of the Bank withdrew from adopting a resolution
on the matter included in the agenda regarding election of the Voting
Commission (item 4 of the agenda) due to non-submission of candidacies
and non-submission by shareholders of draft resolution in this matter.During
the debates of the Ordinary General Meeting of the Bank no objections
were raised to the minutes.Legal basis: § 19 sec. 1 p. 6, 8 and
9 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018
concerning current and periodical information published by issuers of
securities and terms of recognizing as equivalent information required
by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-22 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-22 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl