115,30 zł
-0,35% -0,40 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-20
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie art. 368 § 4, w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, w dniu 19 listopada 2018 r. jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2018, członków Zarządu Banku na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata.

W skład Zarządu Banku na kolejną trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dacie wskazanej powyżej zostały powołane następujące osoby:
1) Michał Krupiński na Prezesa Zarządu Banku,
2) Marek Lusztyn na Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
3) Tomasz Kubiak na Wiceprezesa Zarządu Banku,
4) Michał Lehmann na Wiceprezesa Zarządu Banku,
5) Tomasz Styczyński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
6) Marek Tomczuk na Wiceprezesa Zarządu Banku.

Żadna z powyższych osób powołanych w skład Zarządu Banku, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żadna z powołanych osób nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy osób powołanych w skład Zarządu Banku, zawierające informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
Plik Opis
CV PL.pdfCV PL.pdf CV PL
CV ENG.pdfCV ENG.pdf CV ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


20/11/2018 - Report 31/2018: Appointment of the Management Board
Members of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the next joint
term of officeBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the
“Bank”) hereby informs that the Supervisory Board of the Bank, acting
pursuant to the Article 368 § 4 and in connection with the Article 369 §
1 of the Code of Commercial Companies and taking into account the
assessment of compliance with the suitability requirements, unanimously
appointed on 19 November 2018 members of the Bank's Management Board for
the new three-year joint term of office, effective as of the day
following holding of the Ordinary General Meeting approving the
financial statements of Bank for the financial year 2018.The
following persons were appointed to the Management Board of the Bank for
the next three-year joint term of the office starting on the date
indicated above:1) Michał Krupiński for the President of the Bank's
Management Board,2) Marek Lusztyn for the Vice-President of the
Bank's Management Board supervising the risk management significant in
the Bank's operations,3) Tomasz Kubiak for the Vice-President of the
Bank's Management Board,4) Michał Lehmann for the Vice-President of
the Bank's Management Board,5) Tomasz Styczyński for the
Vice-President of the Bank's Management Board,6) Marek Tomczuk for
the Vice-President of the Bank's Management Board.None of the
persons appointed to the Management Board of the Bank, in accordance
with submitted statements, conducts any business competitive to that of
the Bank and none of them is involved in a competitive business as a
shareholder or partner in a civil law company or partnership or a
corporation or as a member of a corporate body of a competitive legal
person. None of these persons is entered in the Register of Insolvent
Debtors maintained pursuant to the provisions of the Act of August 20,
1997 on the National Court Register.The curricula vitae of
persons appointed to the Management Board, of the Bank containing
information specified in § 10 point 4 of the Regulation of the Minister
of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information
provided by issuers of securities and conditions for recognizing
information required by law of a non-member state as equivalent,
constitute attachments to this current report.Legal basis: §
5 point 5 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 re.
current and periodic reports published by the issuers of securities and
the rules under which the information required by the laws of non-member
states shall be deemed equivalent. (Journal of Laws 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-20 MAREK LUSZTYN WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-20 MICHAŁ LEHMANN WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl