REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: wyniki finansowe

2021-10-26 07:03
publikacja
2021-10-26 07:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MILLENNIUM_3Q2021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MILLENNIUM_3Q2021_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 036 306 2 461 336 446 705 554 105
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 751 746 706 868 164 911 159 133
III. Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym -593 882 313 296 -130 280 70 530
IV. Wynik finansowy po opodatkowaniu -822 956 131 870 -180 532 29 687
V. Całkowite dochody za okres sprawozdawczy -1 108 838 283 683 -243 246 63 864
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 611 556 2 481 872 792 269 558 728
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -821 685 -4 042 554 -180 253 -910 075
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -127 043 -779 958 -27 869 -175 587
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 662 828 -2 340 640 584 146 -526 934
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,68 0,11 -0,15 0,02
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,68 0,11 -0,15 0,02
XII. Aktywa razem 103 791 480 97 322 785 22 403 134 21 089 275
XIII. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 529 445 1 057 652 114 279 229 187
XIV. Zobowiązania wobec klientów 90 250 053 81 510 540 19 480 251 17 662 854
XV. Kapitał własny 7 978 764 9 090 976 1 722 196 1 969 961
XVI. Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 261 848 262 875
XVII. Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,58 7,49 1,42 1,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 6,58 7,49 1,42 1,62
XX. Współczynnik wypłacalności 18,17% 19,49% 18,17% 19,49%
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -


Porównawcze dane bilansowe zaprezentowano,
zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2020.


Pozostałe dane porównawcze prezentowane są
za okres od 1.01.2020 do 30.09.2020.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MILLENNIUM_3Q2021_PL.pdfMILLENNIUM_3Q2021_PL.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał 2021
MILLENNIUM_3Q2021_EN.pdfMILLENNIUM_3Q2021_EN.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał 2021 - English version

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu
2021-10-25 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu
2021-10-25 Wojciech Haase Członek Zarządu
2021-10-25 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2021-10-25 Wojciech Rybak Członek Zarządu
2021-10-25 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu
2021-10-25 Jarosław Hermann Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki