REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Zamiana 232 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji

2020-08-06 16:20
publikacja
2020-08-06 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zamiana 232 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zmianie praw z akcji wyemitowanych przez Bank, polegającej na zamianie 232 akcji imiennych na 232 akcji na okaziciela.

Podstawą prawną podjętych działań jest Par. 30 ust. 5 Statutu Banku, zgodnie z którym asymilacja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, po złożeniu przez akcjonariuszy wniosków o przekształcenie akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela (konwersji) na koszt Banku, odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i obejmuje wszystkie wnioski złożone w tej sprawie w Banku do końca drugiego kwartału danego roku.

Przed zamianą akcje te były akcjami imiennymi zwykłymi, a po zamianie stały się akcjami na okaziciela.

Wysokość kapitału zakładowego Banku po dokonaniu opisanej wyżej zamiany nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 1.213.116.777 złotych. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Banku po dokonaniu zamiany nie ulega zmianie i wynosi 1.213.178.377 głosów.

W dniu 28 lipca 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), podjął uchwałę nr 552/2020 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Bank Millennium S.A. ("Uchwała"). Uchwała ta podjęta została w związku z uprzednio złożonym wnioskiem, w którym Bank zwrócił się do GPW o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym 232 akcji Banku na okaziciela powstałych po zamianie z akcji imiennych w następstwie ich asymilacji z akcjami notowanymi na GPW oznaczonymi kodem ISIN PLBIG0000016.
Stosownie do brzmienia Uchwały, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 4 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 232 akcji Banku Millennium S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLBIG0000024, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 4 sierpnia 2020 r. zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 4 sierpnia 2020 r. z akcjami Banku Millennium S.A. będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBIG0000016.

Zarząd Banku informuje jednocześnie, iż w dniu 29 lipca 2020 r. podjęta została przez Zarząd KDPW uchwała (nr 682/2020), stosownie do której Zarząd KDPW postanowił dokonać asymilacji po konwersji 232 akcji imiennych wyemitowanych przez Bank (kod ISIN akcji podlegających asymilacji po konwersji: PLBIG0000024). W uchwale tej określono datę przeprowadzenia asymilacji po konwersji w systemie depozytowym na 4 sierpnia 2020 r. Kod ISIN papierów wartościowych emisji podstawowej to PLBIG0000016, liczba papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN papierów wartościowych emisji podstawowej po przeprowadzeniu asymilacji po konwersji to 1.213.009.169, zaś liczba papierów wartościowych imiennych oznaczonych kodem PLBIG0000024 po przeprowadzeniu asymilacji po konwersji to 46.008.

Podstawa prawna:

Par. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-06 Wojciech Rybak Członek Zarządu Banku Wojciech Rybak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki