5,5200 zł
0,36% 0,0200 zł
Bank Millennium SA (MIL)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. i zmian statutu Banku Millennium S.A. związanych z połączeniem

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. i zmian statutu Banku Millennium S.A. związanych z połączeniem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., którym Bank opublikował w szczególności treść uchwały nr 2 z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie połączenia ("Połączenie") Banku z Euro Bank S.A. ("Euro Bank") oraz zmian statutu Banku, powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z 27 sierpnia 2019 r. ("NWZA"), Zarząd Banku informuje o powzięciu wiadomości, że w dniu 1 października 2019 r. ("Dzień Połączenia") Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Połączenia oraz zmian statutu Banku związanych z Połączeniem.

Zarejestrowane zmiany statutu rozszerzają przedmiot działalności Banku o dodatkowe czynności przewidziane w statucie byłego Euro Banku a nieujęte dotychczas w statucie Banku. Wspomniana uchwała NWZA zmieniła brzmienie postanowień § 5 ust. 1 pkt 4), § 5 ust. 1 pkt 16) i § 5 ust. 2 pkt 14) ppkt b/ statutu Banku w ten sposób, że po zmianie ich treść jest następująca:

- § 5 ust. 1 pkt 4): ,,4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,”;

- § 5 ust. 1 pkt 16): ,,16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, w tym rozliczanie w obrocie dewizowym operacji związanych z kartami płatniczymi,”;

- § 5 ust. 2 pkt 14) ppkt b/: ,,b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,”.

Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Euro Banku przez Bank, tj. poprzez przeniesienie całego majątku i wszystkich zobowiązań Euro Banku na Bank Millennium w zamian za akcje Banku ("Akcje Połączeniowe"), które zostaną wydane akcjonariuszom Euro Banku innym niż Bank.

Na skutek Połączenia w Dniu Połączenia majątek Euro Banku (wszystkie aktywa i zobowiązania) został przeniesiony na Bank.

Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna oznaczająca rebranding i migrację klientów do jednego systemu bankowego.

-------------------------------
Podstawa prawna: Par. 17 pkt 1 Rozporządzenia MAR i Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.