REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Umorzenie z inicjatywy Banku Millennium S.A. sądowego postępowania rejestrowego dotyczącego zmiany Statutu Banku w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności

2021-11-29 17:11
publikacja
2021-11-29 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Umorzenie z inicjatywy Banku Millennium S.A. sądowego postępowania rejestrowego dotyczącego zmiany Statutu Banku w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. („Bank”) nr 28/2021 z 24.08.2021 r., w którym Bank informował m.in. o toczącym się postępowaniu dotyczącym zmiany Statutu Banku wynikającej z § 1 pkt 1/uchwały nr 44 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24 marca 2021 r. (polegającej na dodaniu punktu 30 w § 5 ust. 2 Statutu, o brzmieniu: „wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych”), Zarząd Banku informuje, iż powziął wiadomość o umorzeniu, postanowieniem z dnia 22.11.2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postępowania w części dotyczącej wpisu w rejestrze zmiany § 5 ust. 2 Statutu Banku (tj. uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ Uchwały).

Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Zarząd Banku, z przyczyn biznesowych, zmienił plany w zakresie wdrożenia rozwiązań, których realizacja wymaga ww. zmiany Statutu i w konsekwencji zrezygnował z kontynuacji związanego z § 1 pkt 1/ Uchwały procesu dokonywania zmiany, cofnął wniosek o stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz wniósł do Sądu o umorzenie postępowania rejestrowego.


Podstawa prawna: Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


29th November 2021


Current Report no. 35/2021


SUBJECT: discontinuation at the initiative of Bank
Millennium S.A. of registration proceedings regarding a change of the
Bank’s Articles of Association with regard to expanding the core business


Further to current report of Bank Millennium S.A.
(“the Bank”) No. 28/2021 of 24.08.2021, in which the Bank informed i.a.
about pending proceedings regarding a change of the Bank’s Articles of
Association resulting from § 1 item 1/ of
Resolution No. 44 (“the Resolution”) of the Ordinary General
Shareholders’ Meeting of the Bank on 24 March 2021 (consisting in adding
item 30 in § 5 sect. 2 of the Articles of Association, reading:
“performance of acquisition activities to the benefit of entities
offering employee capital plans as well as performance of activities
related to provision of service to the employee capital plan
participants.”), the Management Board of the Bank informs that it has
learned of the discontinuation by virtue of the decision of 22.11.2021
by the Regional Court for Warsaw in Warsaw, 13th Business Department of
the National Court Register, of the proceedings in the part relating to
entering in the register of the change of the Bank’s Articles of
Association (approved pursuant to § 1 item 1/ of the Resolution).


The Bank published the wording of the Resolution in
current report No. 12/2021 of 24 March 2021.


For business reasons the Bank’s Management Board
changed its plans regarding the implementation of the solutions which
require the a/m change of the Articles of Association and in consequence
resigned from the continuation of the process, connected with § 1 item
1/ of the Resolution, of making the change, withdrew the application for
a relevant permission of Polish Financial Supervision Authority and
filed a request to the Court to discontinue the registration proceedings.


Legal basis: Par. 5 item 1 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical
information disclosed by issuers of securities as well as conditions to
be met when recognising as equivalent the information disclosed under
laws of a state which is not a member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki