REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja zobowiązująca Bank do spełnienia wymogów MREL

2021-11-19 19:01
publikacja
2021-11-19 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_Raportu_biezacego_nr_32_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_the_Current_Report_No_32__2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Decyzja zobowiązująca Bank do spełnienia wymogów MREL
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji („SRB”) i BFG zobowiązującą Bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji), tj.

1. MRELtrea obliczonego jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko, oraz
2. MRELtem obliczanego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej.

BFG oraz SRB, działając w ramach procedur i struktur regulacyjnych, uzgodniły i przyjęły w formie wspólnej decyzji poziomy MREL w ujęciu skonsolidowanym dla Grupy Banco Comercial Português i Grupy Banku Millennium, oraz na poziomie indywidualnym dla istotnych podmiotów w ramach grup. Powyższym pismem wymogi MREL zostały przez BFG zakomunikowane Bankowi, jako podmiotowi objętemu jurysdykcją BFG, stosownie do procedur Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1075.
Zgodnie z powyższą decyzją, Bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,41% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Z kolei na poziomie jednostkowym Bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%.
Wymogi te muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 r.
Dodatkowo ww. decyzja wyznacza ścieżkę osiągnięcia docelowego poziomu MREL. W ramach celów śródokresowych Bank powinien spełnić wymogi zawarte w tabeli (załączniku do niniejszego raportu), do końca każdego roku kalendarzowego.
BFG poinformował, że prezentowane poziomy wyznaczone zostały w oparciu o dane skonsolidowane z 31 grudnia 2019 r. oraz, że w każdym kolejnym roku kalendarzowym BFG będzie aktualizował docelowy poziom MREL.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załączniki
Plik Opis
Załącznik do Raportu bieżącego nr 32_2021.pdfZałącznik do Raportu bieżącego nr 32_2021.pdf Tabela - wymogi MREL
Attachment to the Current Report No 32_ 2021.pdfAttachment to the Current Report No 32_ 2021.pdf Table - MREL requirements

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


19th November 2021


Current Report no. 32/2021


SUBJECT: Decision obliging the Bank to meet MREL requirements.


The management Board of Bank Millennium S.A. ("Bank") announces that on
November 18, 2021, it received a letter from the Banking Guarantee Fund
("BFG") regarding the joint decision of the resolution authorities, i.e.
the Single Resolution Board (“SRB”) and BFG obliging the Bank to meet
the communicated MREL (minimumrequirement for own funds and
eligible liabilities) requirements, ie.


1. MRELtrea calculated as a percentage of the total amount at risk, and


2. MRELtem calculated as a percentage of the total exposure measure.


The BFG and the SRB, acting within the regulatory procedures and
structures, agreed and adopted in the form of a joint decision the MREL
levels on a consolidated basis for the Banco Comercial Português Group
and Bank Millennium Group, as well as on an individual level for
significant entities within the groups. In the above letter, the MREL
requirements were communicated by the BFG to the Bank, as an entity
under the BGF's jurisdiction, in accordance with the procedures of
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1075.


Pursuant to the above decision, the Bank at the consolidated level is
obliged to meet the minimum MRELtrea requirement of 21.41% and MRELtem
of 5.91%. And on the individual level, the Bank is obliged to meet the
minimum MRELtrea requirement of 21.13% and MRELtem of 5.88%.


These requirements must be met by December 31, 2023.


Additionally the above mentioned decision sets the path to achieve the
target MREL level. As part of the mid-term objectives, the Bank should
meet the requirements presented in the table (in the appendix to this
report) by the end of each calendar year.


BFG informed that the presented levels were determined based on the
consolidated data as on December 31, 2019 and that in each subsequent
calendar year, the BFG will update the target MREL level.


Legal basis: art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki