REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

2021-11-25 14:50
publikacja
2021-11-25 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_Raportu_Biezacego_nr_34_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_the_Current_Report_no_34_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nakazującą przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie skonsolidowanym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 2,79 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1, ze zm. – dalej „rozporządzenie nr 575/2013”), na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,09 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,56 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013). Nowy poziom w.w. wymogu kapitałowego jest niższy o 56 p.b., w porównaniu z poziomem w.w. wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2021 roku.
Decyzja ta została wydana na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.
W rezultacie powyższej decyzji, w oparciu o obecnie dostępne informacje i rozumienie Banku, Bank powinien utrzymywać minimalne wskaźniki kapitałowe prezentowane w załączniku do raportu.
Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 34_2021.pdfZałącznik do Raportu Bieżącego nr 34_2021.pdf Tabela
Attachment to the Current Report no 34_2021.pdfAttachment to the Current Report no 34_2021.pdf Table

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


25th November 2021


Current Report no. 34/2021


SUBJECT: Decision of Polish Financial Supervision
Authority with order on additional own funds requirements (buffer for FX
households mortgages)


The Management Board of Bank Millennium S.A. ("the
Bank"), hereby reports that on 25th of November 2021, it received from
the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) the decision with
order regarding maintaining additional own funds (on consolidated basis)
at the level of 2.79 percentage points above the value of total capital
ratio defined in the art. 92.1.c of regulation (EU) No 575/2013 of the
European parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential
requirements for credit institutions and investments firms and amending
Regulation (EU) No 648/2012 (Official Journal of the EU L 176 as of 27
June 2013 r., as amended – further
referred as to „regulation No 575/2013”), in order to secure the risk
resulting from FX mortgage forhouseholds
loan portfolio, which should consist of at least 75% of Tier I capital
(which corresponds to 2.0 percentage points above the value of Tier I
capital defined in art.92.1.b of regulation No 575/2013) and at least
56% of core Tier I capital (which corresponds to 1.56 percentage points
above the value of core Tier I capital defined in art.92.1.a of
regulation No 575/2013). The new level of the buffer is lower by 56
basis points compared with the level communicated on the 4th of January,
2021.


The decision was taken based on article 138 sec. 2
point 2 of the Banking Act.


As a result of the above decision, based on the
currently available information and to our best understanding, the Bank
needs to comply with the minimum capital ratios presented in the
attachment.


At the date of this current report, the Bank fulfils
the PFSA requirements related to the minimum capital ratios on both the
individual and consolidated levels.


Legal base: Art. 17.1 of MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki