REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

2021-11-02 15:12
publikacja
2021-11-02 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_31.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_the_Current_Report_no_31.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nakazującą przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego Banku (na poziomie jednostkowym) poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 2,82 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („rozporządzenie CRR”), na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,11 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia CRR) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,58 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia CRR). Nowy poziom w/w wymogu kapitałowego jest niższy o 59 p.b., w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 roku.

Decyzja ta została wydana na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.

W rezultacie powyższej decyzji, Bank powinien utrzymywać minimalne wskaźniki kapitałowe prezentowane w załączniku do raportu.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 31.2021.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 31.2021.pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2021
Attachment to the Current Report no 31.2021.pdfAttachment to the Current Report no 31.2021.pdf Attachment to the Current Report no 31/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Bank Millennium S.A.


2nd November 2021

Current Report no. 31/2021

SUBJECT: Decision of Polish Financial Supervision Authority with order
on additional own funds requirements (buffer for FX households mortgages)


The Management Board of Bank Millennium S.A. ("the Bank"), hereby
reports that on 2nd of November 2021, it received from the Polish
Financial Supervision Authority (“PFSA”) the decision with order
regarding maintaining additional own funds (on non-consolidated basis)
at the level of 2.82 percentage points above the value of total capital
ratio defined in the art. 92.1.c of regulation (EU) No 575/2013 of the
European parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential
requirements for credit institutions and investments firms and amending
Regulation (EU) No 648/2012 (“CRR”), in order to secure the risk
resulting from FX mortgage for households loan portfolio, which should
consist of at least 75% of Tier I capital (which corresponds to 2.11
percentage points above the value of Tier I capital defined in
art.92.1.b of CRR) and at least 56% of core Tier I capital (which
corresponds to 1.58 percentage points above the value of core Tier I
capital defined in art.92.1.a of CRR). The new level of the additional
own funds is lower by 59 basis points compared with the level
communicated on the 26th of November, 2020.


The decision was taken based on article 138 sec. 2 point 2 of the
Banking Act.


As a result of the above decision, the Bank needs to comply with the
minimum capital ratios presented in the attachment.


At the date of this current report, the Bank fulfils the PFSA
requirements related to the minimum capital ratios on both the
individual and consolidated levels.


Legal base: Art. 17.1 of MAR


Attachment to the Current Report No. 31/2021


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki