REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2020-06-30 20:10
publikacja
2020-06-30 20:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BBSA_Sprawozdnie_Finansowe_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BB_sprawozdanie_zarzadu_za_2019_docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_SBR_JSF_Baltic_Bridge.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 0 139 0 33
II. Koszty działalności operacyjnej (279) (271) (65) (64)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (279) (132) (65) (31)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (359) (68 119) (83) (15 964)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (948) (183 744) (220) (43 062)
VI. Zysk (strata) netto (948) (183 744) (220) (43 062)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5) (1) (1) ()
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 3 0 1
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6) 0 (1)
X. WEDŁUG STANU NA: 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r.
XI. Aktywa trwałe 482 1 022 113 238
XII. Aktywa obrotowe 5 715 6 534 1 342 1 520
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 5 668 6 482 1 331 1 507
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 41 8 10
XVIII. Kapitał własny 2 266 3 247 532 755
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 931 4 309 923 1 002
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 3 300 3 871 775 900
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,10 0,15 0,02 0,03
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) (0,04) (8,39) (0,01) (1,97)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad::


- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO), -
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,3018 zł / EURO),


- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2018 r. przez Narodowy Bank Polski (4,3000 zł / EURO),


- poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego
(4,2669 zł / EURO) w roku 2018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BBSA_Sprawozdnie Finansowe_2019_.pdfBBSA_Sprawozdnie Finansowe_2019_.pdf BBSA Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
BB_sprawozdanie zarządu za 2019_docx.pdfBB_sprawozdanie zarządu za 2019_docx.pdf BBSA sprawozdanie zarzadu za 2019 rok
2019 SBR_JSF_Baltic Bridge.pdf2019 SBR_JSF_Baltic Bridge.pdf BBSA Opinia audytora z badania SF za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Joanna Nowakowska Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki