0,1100 zł
0,00% 0,0000 zł
W Investments S.A. (WIS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BB_IIIQ_2019_final_28.11.2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 0 74 0 17
II. Koszty działalności operacyjnej (195) (219) (45) (51)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (195) (145) (45) (34)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (195) (7 239) (45) (1 702)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (451) (4 199) (105) (987)
VI. Zysk (strata) netto (451) (4 199) (105) (987)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5) 2 (1) 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (6) 0 (1)
X. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r.
XI. Aktywa trwałe 730 1 022 167 238
XII. Aktywa obrotowe 5 824 6 534 1 332 1 520
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 5 781 6 482 1 322 1 507
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 41 8 10
XVIII. Kapitał własny 2 762 3 247 632 755
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 792 4 309 867 1 002
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 3 280 3 871 750 900
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,13 0,15 0,03 0,03
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) (0,02) (8,39) 0,00 (1,97)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnio ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na EURO według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2019 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,3736 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,3086 zł / EURO),


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,3000 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,2535 zł / EURO) w okresie trzech kwartałów
2018 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BB IIIQ 2019 final 28.11.2019 .pdfBB IIIQ 2019 final 28.11.2019 .pdf Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny Baltic Bridge S.A. za okres 01.01.2019 - 30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Robert Radoszewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.