0,0130 zł
-98,52% -0,8670 zł
W Investments S.A. (WIS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BB_SF_IIIQ2018__FF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 74 1 897 17 446
II. Koszty działalności operacyjnej (219) (456) (51) (107)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (145) 1 441 (34) 339
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (7 239) 2 177 (1 702) 511
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 199) (5 578) (987) (1 310)
VI. Zysk (strata) netto (4 199) (5 924) (987) (1 392)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 28 907 0 6 791
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 (28 111) 0 (6 604)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6) (824) (1) (194)
X. 30.09.2018 r. 31.12.2017 r. 30.09.2018 r. 31.12.2017 r.
XI. Aktywa trwałe 1 135 3 922 266 940
XII. Aktywa obrotowe 184 224 185 605 43 130 44 500
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 114 491 111 450 26 804 26 721
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 69 127 73 261 16 184 17 565
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 45 10 11
XVIII. Kapitał własny 181 039 185 158 42 384 44 393
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 320 4 369 1 011 1 047
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 3 871 4 239 906 1 016
XXIII. XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,26 8,45 1,93 2,03
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) (0,19) (0,66) (0,05) (0,16)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na EURO według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 28 września 2018 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,2714 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,2535 zł / EURO) w 2018 r.,


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2017 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,1709 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,2566 zł / EURO) w 2017 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BB_SF_IIIQ2018_ FF.pdfBB_SF_IIIQ2018_ FF.pdf BALTIC BRIDGE SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 32 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-27 Robert Radoszewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.