WAŻNE

Aby korzystać ze zwolnienia VAT, trzeba spełniać warunki

2013-09-04 09:04
publikacja
2013-09-04 09:04
W interpretacji z dnia 29 lipca 2013 r. (IPTPP1/443-48/11-6/13/S/MH) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi skupił się na wykładni zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 31lit. a ustawy o VAT. Analizowane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Może być one stosowane wyłącznie przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych.

Ponadto usługi realizowane przez ww. podmioty oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związaną, aby korzystały ze zwolnienia, muszą być: - realizowane w zakresie interesu zbiorowego swoich członków; - wykonywane w zamian za składki, których wysokość i zasady ich ustalania są oparte na statucie; - pod warunkiem że podmioty te nie będą nastawione na osiąganie zysków i zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Wszystkie powyższe warunki powinny być spełnione łącznie. Niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza zwolnienie od podatku.

Należy zgodzić się z organem podatkowym, że Wnioskodawca wypełnia przesłankę podmiotową. Pewne wątpliwości może natomiast budzić analiza dokonana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w zakresie spełniania przez Wnioskodawcę pozostałych przesłanek niezbędnych do zastosowania analizowanego zwolnienia.

Organ podatkowy stwierdził, iż czynności opisane we wniosku w szczególności dotyczące prac związanych z miejscem pochówku (zawieranie umów określających prawo do grobu, potwierdzających prawo do grobu, kopania grobów) są wykonywane w odniesieniu do poszczególnych członków kościoła i wiążą się z konkretnym zindywidualizowanym świadczeniem, a zatem nie można przyjąć, iż dokonywane są w interesie zbiorowym członków.

 »Z jakich faktur nie można odliczyć VAT? 

W zakresie powyższych czynności organy wydają się być raczej zgodne, iż nie mogą być one uznane za wykonywane w interesie zbiorowym swoich członków. Jak bowiem przykładowo wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 12 września 2012 r. (znak IBPP2/443-529/12/AM): „(…) czynności opisane we wniosku w szczególności dot. prac związanych z miejscem pochówku (wykopanie i zasypanie grobu, postawienie nagrobka, udostępnienie miejsca na cmentarzu) są wykonywane w odniesieniu do poszczególnych członków (rodziny zmarłego) a zatem nie można przyjąć, iż dokonywane są w interesie zbiorowym członków”. O ile z powyższymi twierdzeniami można próbować polemizować, tak najwięcej wątpliwości budzi uznanie, iż opłaty za wykonanie ww. czynności wypełniają przesłanki do uznania ich za a składki, których wysokość i zasady ich ustalania wynikają z przepisów statutowych danego podmiotu. Organ podatkowy w wydanej interpretacji z dnia 29 lipca 2013 r. stwierdził, iż usługi będące przedmiotem wniosku nie są wykonywane w zamian za składki. Według organu za powyższe usługi Wnioskodawca otrzymuje ofiary, które nie mogą być uznane za składki. Podnosi on, iż: „między składką a ofiarą nie można postawić znaku równości. Składka jest bowiem obowiązkowa i wynika z konkretnych uregulowań, np. ustawowych , statutowych, natomiast ofiara jest opłatą dobrowolną”. Nawet argumentując, tak jak to czynił Wnioskodawca (powołując się na przepisy Prawa kanonicznego, iż „Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy”), że wnoszone kwoty nie mają charakteru dobrowolnego - ciągle pozostaje wątpliwość, czy można uznać, iż opłaty te są związane z faktem przystąpienia osoby do danego Kościoła a nie wiążą się jednak z konkretnym zindywidualizowanym świadczeniem.

zwrot VAT» Jak uzyskać szybszy zwrot podatku VAT?


Zgodnie bowiem ze słownikowym pojęciem „składki” –oznacza ona zbiórkę pieniędzy na jakiś cel; kwotę pieniężną wpłacaną regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel. Natomiast pojęcie „ofiary” oznacza to, co się ofiarowuje komuś na jakiś cel; wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś, np. w imię wartości patriotycznych lub religijnych. Należy jednak wskazać, iż na chwilę obecną nie ma wielu interpretacji odnoszących się do stanów faktycznych zblizonych do tego przedstawionego w interpretacji z dnia 29 lipca 2013 r. Nie można zatem jednoznacznie przesądzać, czy wszystkie organy będą prezentować niekorzystną dla podatników wykładnię art. 43 ust. 1 pkt 31lit. a ustawy o VAT.

Justyna Zając-Wysocka Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autora publikacji, który nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Źródło:Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki