Absolutorium dla władz spółkiPrzedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinny być co najmniej trzy kwestie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ostatnia z wymienionych kwestii budzi wśród wspólników zazwyczaj najwięcej emocji.

Skwitowanie, ale po co?

Absolutorium, nazywane również skwitowaniem, to swoista ocena pracy członków zarządu czy innego organu spółki w ostatnim roku obrotowym. Materiałem do oceny działań członków zarządu są w szczególności przedłożone zgromadzeniu przez zarząd sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Kodeks spółek handlowych nie podaje jednak żadnych kryteriów, według których wspólnicy powinni oceniać pracę zarządców i członków innych organów. W praktyce członkowie zarządu często spotykają się z odmową udzielenia absolutorium w związku z nietrafnymi decyzjami gospodarczymi.

Dzieje się tak, gdyż co do zasady, udzielenie skwitowania może powodować zwolnienie danej osoby od odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę. Z przepisów K.s.h. wynika, że członek organu, który uzyskał absolutorium, może powoływać się na nie w celu obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi. Taka obrona będzie jednak nieskuteczna np. gdy wspólnicy przy podejmowaniu uchwały nie wiedzieli o zdarzeniu wyrządzającym szkodę albo dysponowali nieprawdziwymi informacjami przekazanymi im przez zarząd na temat sytuacji spółki.

Warto pamiętać, że jeśli z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu występuje wspólnik (a może tak zrobić, gdy spółka w odpowiednim terminie sama tego nie uczyni - art. 295 K.s.h.), to członek zarządu w celu obrony nie może powoływać się na otrzymane skwitowanie. Dzięki temu np. wspólnik posiadający niewiele udziałów może pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu będących zarazem wspólnikami większościowymi, którzy głosując w porozumieniu "zadbali" o udzielenie sobie absolutorium.

Dla kogo absolutorium?

Z przepisów K.s.h. wynika, że skwitowania udziela się członkom organów spółki. W przypadku spółki z o.o. wśród tych organów będzie zawsze zarząd. Poza nim może być jeszcze rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Należy pamiętać o tym, że absolutorium udziela się członkom organów spółki, a nie samym organom. Nie chodzi tu bowiem o ocenę wykonywania obowiązków przez cały organ, ale przez jego poszczególnych członków. Uchwała o skwitowaniu powinna więc wyraźnie wskazywać, jakiej osoby dotyczy. Aby uniknąć wątpliwości, najlepiej jest tak przeprowadzać głosowanie w sprawie absolutorium, by w protokole zgromadzenia znalazło się tyle poddanych pod głosowanie uchwał, ile wynosi łączna liczba członków wszystkich organów spółki. Trzeba pamiętać, że w związku z tym może dochodzić do sytuacji, w których niektórzy członkowie tego samego organu mogą otrzymać absolutorium, a niektórzy nie.

Skwitowania udziela się wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Dotyczy to zatem również członków organów spółki, których mandaty wygasły wcześniej (np. wskutek odwołania lub rezygnacji).

Co w uchwale?

Uchwała o udzieleniu absolutorium, jak każda inna podejmowana na zgromadzeniu wspólników, powinna być zapisana w protokole zgromadzenia. Przykładowy zapis w protokole może wyglądać w sposób następujący:

Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników "Aris" sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Iwonie Dobrej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.

  1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników "Aris" sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie udziela absolutorium członkowi zarządu Iwonie Dobrej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
     
  2. Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 50 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do podjęcia uchwały o skwitowaniu wystarcza bezwzględna większość głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przy formułowaniu w protokole treści poddawanej pod głosowanie uchwały należy pamiętać o tym, że zawsze głosuje się nad udzieleniem, a nie odmową udzielenia absolutorium. Odmowy skwitowania nie należy tym bardziej poddawać pod głosowanie, gdy wcześniej nie udało się powziąć uchwały w sprawie jego udzielenia.

Jak przeprowadzić głosowanie?

Głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki są głosowaniami w sprawach osobowych. Dlatego też, zgodnie z art. 247 § 2 K.s.h., w sprawie skwitowania należy przeprowadzić głosowanie tajne. Głosowanie będzie tylko wtedy tajne, gdy zostało przeprowadzone z zachowaniem anonimowości oddawania głosów. W tym celu można np. sporządzić karty do głosowania, przygotować koperty czy urnę. Ponadto trzeba dodać, że absolutorium nie może być udzielone w głosowaniu pisemnym, nawet wówczas, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium podjęta w głosowaniu jawnym, jako sprzeczna z prawem, jest nieważna. Dlatego też uprawnione podmioty mogą wystąpić przeciwko spółce z powództwem o stwierdzenie jej nieważności.

Nie wszyscy głosują

Łączenie funkcji członka zarządu lub innego organu spółki z o.o. z posiadaniem udziałów w spółce jest zjawiskiem codziennym. Nie budzi więc wątpliwości, że K.s.h. zastrzega, iż wspólnik nie może głosować osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby w sprawie udzielenia sobie absolutorium. Taka regulacja ma służyć ochronie interesów spółki.

Ponadto uchwały o udzieleniu absolutorium nie podejmuje się w jednoosobowej spółce z o.o., w której jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Jeśli jednak taki wspólnik piastuje funkcję w wieloosobowym zarządzie, powinien podjąć uchwały co do skwitowania dla pozostałych członków zarządu oraz dla członków innych organów spółki. W przedmiocie skwitowania należy również głosować w tych spółkach, w których wszyscy wspólnicy są członkami zarządu.

Kiedy udziela się absolutorium?

Zwyczajne zgromadzenie wspólników tym odróżnia się od nadzwyczajnego, że musi być zwoływane cyklicznie i to w zastrzeżonym ustawowo terminie. Art. 231 § 1 K.s.h. stanowi bowiem, że zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Cechą charakterystyczną zwyczajnego zgromadzenia jest również określenie jego przedmiotu, w którego skład wchodzi m.in. udzielenie skwitowania.

W związku z tym może pojawiać się pytanie, czy uchwała o udzieleniu absolutorium podjęta po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego jest ważna? Wydaje się, że tak jest. Nie można jednak wykluczyć zaskarżenia takiej uchwały do sądu, o ile przekroczenie terminu mogło mieć wpływ na treść uchwały. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w wyroku Sąd Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. akt I CKN 243/98.

Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie terminu 6 miesięcy, licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że naruszenie terminu przewidzianego w art. 390 § 1 K.h. miało wpływ na jej treść.

Pomimo że powyższy wyrok zapadł jeszcze na tle przepisów Kodeksu handlowego i dotyczy spółki akcyjnej, to jednak zachowuje swoją aktualność i to również w odniesieniu do spółki z o.o.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).autor: Paweł Cierkoński
Gazeta Podatkowa Nr 241 z dnia 2006-05-02
Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Tomasz

Jakie sa konsekwencje nie skwitowania 1 osobowego czlonka zarzadu = Prezesa ?

! Odpowiedz
0 0 ~Tomasz

Jesli dobrze zrozumialem:W spolce z 3 udzialowcami 36%, 25% i 39% gdzie ten ostatni jest jednoosobowym czlonkiem zarzadu glosuja ci z 36% i 25%.1.- Czy to znaczy ze nie skwitowanie zarzadu zalezy tylko w glosie udzialowca z 36% udzialow.2.- Jak przeprowadzic to glosowanie tajnie?

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl