4,7500 zł
-0,63% -0,0300 zł
Auto Partner SA (APR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Auto_Partner_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_jednostkowego_sprawodania_finansowego_za_I_polrocze_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_I_polrocze_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody ze sprzedaży 557 350 439 108 131 466 103 383
II. Zysk/strata brutto na sprzedaży 146 117 117 734 34 466 27 719
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 40 728 31 215 9 607 7 349
IV. Zysk/strata brutto 37 079 25 691 8 746 6 049
V. Zysk/strata netto 29 569 20 399 6 975 4 803
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 141 -33 372 9 940 -7 857
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 050 -11 351 -484 -2 672
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 919 55 712 -6 114 13 117
IX. Przepływy pieniężne netto razem 14 172 10 989 3 343 2 587
X. Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR] 0,23 0,17 0,05 0,04
XI. 30.06.2018 31.12.2017 *) 30.06.2018 31.12.2017 *)
XII. Aktywa razem 560 828 505 598 128 583 121 220
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 275 043 250 978 63 060 60 174
XIV. Zobowiązania długoterminowe 41 393 44 411 9 490 10 648
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 233 650 206 567 53 570 49 526
XVI. Kapitał własny 285 785 254 620 65 523 61 047
XVII. Kapitał zakładowy 13 012 12 945 2 983 3 104
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 130 125 000 129 450 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 2,20 1,97 0,56 0,52


*)Dane
przekształconePowyższe
wybrane dane finansowe przeliczono na EUR według następujących zasad:
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2018
roku zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień
30 czerwca 2018 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR
czyli 1 EURO = 4,3616 PLN, a na dzień 31 grudnia 2017 roku według kursu
średniego NBP obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,1709 PLN oraz
według kursu 4,2265 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2017
roku. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych za  prezentowany
okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku według kursu 4,2395 PLN za 1
EUR oraz według kursu 4,2474 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2017
roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświdaczenie Zarządu
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r..pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r..pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r..pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r..pdf ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.
Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA.pdfŚródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA.pdf Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2018 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawodania finansowego za I półrocze 2018 r..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawodania finansowego za I półrocze 2018 r..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawodania finansowego za I półrocze 2018 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-12 Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu
2018-09-12 Michał Breguła Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.