2,0500 zł
4,06% 0,0800 zł
Atrem SA (ATR)

Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. Emitent zawarł z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Atrem S.A. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”:
a) zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Atrem S.A., w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,
b) należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Atrem S.A. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
c) usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Atrem S.A. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
d) zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Z Atrem S.A. z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przy czym:
a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
b) limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
c) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
d) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem ww. umowy.

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Atrem S.A. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:
1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Atrem S.A. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi, poręczonymi przez spółkę CONTRAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,
2/ W przypadku występowania Atrem S.A. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Atrem S.A. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do 24 lipca 2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta Umowa stanowi kontynuację poprzedniej umowy zawartej przez Atrem S.A. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o zawarciu której Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 34/2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Andrzej Goławski Ptrezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.