ATMGRUPA: Zmniejszenie stanu udziału w głosach poniżej 10%

2020-05-21 17:53
publikacja
2020-05-21 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zmniejszenie stanu udziału w głosach poniżej 10%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

„DOTYCZY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze") na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623; „Ustawa"), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ATM Grupa S.A. siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka") poniżej progu 10%
.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 18 maja 2020 r. przez Fundusze transakcji zbycia 1 000 000 (słownie: jednego miliona) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Transakcja").

Transakcja została rozliczona w dniu 20 maja 2020 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 10 730 594 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowiły 12,729 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 10 730 594 (słownie: dziesięciu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 10,001 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 9 730 594 (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, które stanowią 11,543 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 9 730 594 (słownie: dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 9,069 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Z poważaniem
Krzysztof Mazurek - Prezes Zarządu
Witold Chuść - Wiceprezes Zarządu”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2020-05-21 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki