10,00 zł
0,20% 0,02 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_Kwartalny_ATM_-_2017.Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2017
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania:
ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
22 51 56 100 22 51 56 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 99 835 99 004 23 454 22 662
II. Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych 97 733 95 201 22 960 21 791
III. Marża ze sprzedaży 57 327 53 106 13 468 12 156
IV. EBITDA * 32 441 27 754 7 621 6 353
V. Zysk na działalności operacyjnej * 13 350 10 369 3 136 2 373
VI. Zysk przed opodatkowaniem 21 107 7 254 4 959 1 660
VII. Zysk netto z działalności kontynuowanej 17 897 5 833 4 204 1 335
VIII. Dochód całkowity 15 090 7 100 3 545 1 625
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 893 22 613 5 143 5 176
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 679) (19 231) (2 039) (4 402)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 279) (3 432) (2 650) (786)
XII. Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 1 935 (51) 455 (12)
XIII. stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016 stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016
XIV. Aktywa trwałe 380 357 381 148 88 268 86 155
XV. Aktywa obrotowe 27 195 18 469 6 311 4 175
XVI. Aktywa razem 407 552 399 617 94 579 90 329
XVII. Zobowiązania długoterminowe 128 765 122 065 29 882 27 592
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 027 52 881 9 057 11 953
XIX. Kapitał własny 239 760 224 670 55 640 50 784
XX. Kapitał zakładowy ** 34 723 34 723 8 058 7 849
XXI. Liczba akcji 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XXII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 6,60 6,18 1,53 1,40
*) Począwszy od Raportu Rocznego za 2016 rok Emitent prezentuje przypadającą na dany okres obrachunkowy część otrzymanej dotacji na finansowanie aktywów trwałych (Projekt Centrum Innowacji ATM) poniżej zysku z działalności operacyjnej (i – w konsekwencji – poniżej zysku EBITDA). W efekcie powyższej zmiany przychody z tytułu dotacji nie zwiększają obecnie zysku z działalności operacyjnej oraz zysku EBITDA, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych raportach okresowych Emitenta. Dane porównawcze dla I-III kw. 2016 roku zostały odpowiednio przekształcone.
**) Kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Kwartalny_ATM - 2017.Q3.pdfRaport_Kwartalny_ATM - 2017.Q3.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-29 Sławomir Koszołko Prezes Zarządu
2017-11-29 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl