REKLAMA

ATLANTIS: wyniki finansowe

2020-05-26 06:28
publikacja
2020-05-26 06:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Vq_2020_POL_ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe_31032020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vq_2020_ENG_ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe_26052020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 5 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 458 139
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68 -330
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -522 18
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -123 -66
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 333 -8 677
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -204 8 648
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 97
VIII. Aktywa razem 11 763 12 285
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 510 640
X. Kapitał zakładowy 2 750 2 750
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25 000 000 25 000 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,45 0,47
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Vq 2020 POL ATLANTIS_Sprawozdanie finansowe 31032020.pdfVq 2020 POL ATLANTIS_Sprawozdanie finansowe 31032020.pdf
Vq 2020 ENG ATLANTIS_Sprawozdanie finansowe 26052020.pdfVq 2020 ENG ATLANTIS_Sprawozdanie finansowe 26052020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2020-05-26 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki