0,5200 zł
10,64% 0,0500 zł
Atlantis SA (ATS)

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej / Conclusion of the loan agreement

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej / Conclusion of the loan agreement
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTIS SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 31.12.2019r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie, Estonia (numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14381342 ) jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 31.12.2019r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę pieniężną w kwocie 12.153.000 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące ) na okres do dnia 31.12.2024 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1 jedno miesięcznych +0,5%.

Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne będą jednorazowo wraz ze spłatą całości pożyczki w dniu 31.12.2024r.
Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia Umowy.

Emitent zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez otrzymanie od Pożyczkobiorcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ATLANTIS SE, a spółką Patro Invest OU w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu Pożyczkobiorcy. Ponadto Emitent informuje, że pożyczkobiorcą jest znaczący akcjonariusz Emitenta (63,6%).

The Management Board of ATLANTIS SE in Tallinn, hereby informs that on 31/12/2019 the Issuer concluded as a Lender , a Cash Loan Agreement with Patro Invest OU with its registered office in Tallinn, Estonia (number in the Ariregister register Estonia: 14381342) as the Borrower.

Under the Agreement of 31/12/2019 the Issuer granted to the Borrower a cash loan in the amount of PLN 12.153.000 (in words: twelve milion one hundred fifty-three thousand) for the period to 31/12/2024. The loan bears interest at the variable WIBOR interest rate for 1-month deposits + 0.5%.

The parties agreed that interest on the loan will be calculated on a monthly basis and will be payable once together with the repayment of the entire loan on 31/12/2024.
The parties of the loan agreement have agreed that the Issuer has the right to demand earlier repayment of all or part of the principal of the loan granted.

Pursuant to the terms of the concluded Loan Agreement the loan will be paid out on the day of conclusion of the Agreement.

The Issuer secured the repayment of the loan amount together with interest and any other claims that may arise from the concluded Agreement by receiving from the Borrower a blank promissory note together with a promissory note declaration.

The Issuer also informs that there are personal ties between ATLANTIS SE and Patro Invest OU headquartered in Tallinn, Estonia. The Chairman of the Issuer's Management Board acts as the Chairman of the Borrower's Management Board.
Moreover, the Issuer informs that the Borrower is the Issuer's significant Shareholder (63,6%).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-12-31 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.