REKLAMA

ATLANTIS: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa.Information on the conclusion of a trust deed

2019-11-18 20:50
publikacja
2019-11-18 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Informacja o zawarciu umowy powiernictwa.Information on the conclusion of a trust deed
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTIS SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2019r. Emitent zawarł ze spółką NOWY Wiatr Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 (KRS 0000636582), umowę powiernictwa, której przedmiotem jest powierzenie przez Emitenta powiernikowi prawa własności posiadanych przez Spółkę 12.529 (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć ) udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C (KRS 0000512607).
Celem umowy powiernictwa jest poszukiwanie przez powiernika nabywcy oraz przeprowadzenie przez powiernika transakcji sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy udział tj. za łączną cenę nie niższą niż 12.529.000‬,00 zł (dwanaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Powiernik jest zobowiązany do zbycia udziałów będących przedmiotem Umowy w terminie do dnia 31.12.2020r. a w przypadku braku zbycia udziałów do powrotnego ich przeniesienia na Emitenta. ‬
W przypadku dokonania zbycia udziałów przez powiernika, powiernik będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży na rzecz Emitenta. Powiernik będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 100 zł za każdy sprzedany udział IFEA Sp. z o.o. ‬
Emitent informuje, że tytułem zabezpieczenia Powiernik wydał Emitentowi weksel własny in blanco.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Powiernikiem zachodzą powiązania osobowe, osobą reprezentującą powiernika jest członek Zarządu Emitenta.


The Management Board of ATLANTIS SE in Tallinn hereby informs that on 18/11/2019 the Issuer has concluded with the company NOWY Wiatr Sp. z o.o. with its registered office in Płock at Marszałka Józefa PiłsudskiegoStreet 35 (KRS 0000636582) a trust deed, the subject of which is the Issuer's entrustment to the Trustee of the ownership right to the Company's 12.529 (twelve thousand five hundred and twenty-nine) shares of IFEA Sp. o.o. with its registered office in Płock (09-402) at Padlewskiego Street 18C (KRS 0000512607).
The purpose of this trust deed is for the Trustee to seek a buyer and for the Trustee to conduct a transaction to sell the shares of IFEA Sp. z o.o. for a price not lower than PLN 1.000,00 (one thousand zlotys) for each share, i.e. for a total price not lower than PLN 12.529.000,00 (twelve million five hundred twenty nine thousand zlotys). The Trustee is obliged to sell the shares that are the subject of the Agreement by 31/12/2020 and in the absence of disposal of shares for their re-transfer to the Issuer.
If the Trustee sells its shares, the Trustee will be required to immediately transfer the proceeds from the sale to the Issuer. The Trustee will be entitled to receive a remuneration of PLN 100 for each sold share of IFEA Sp. o.o.
The Issuer informs that as the collateral the Trustee issued the Issuer a blank promissory note.

The Issuer informs that there are personal ties between the Issuer and the Trustee, the person representing the Trustee is a member of the Issuer's Management Board.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-11-18 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki