REKLAMA

ATENDE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-13 20:55
publikacja
2021-04-13 20:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
esef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_SSF_MK.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_SSF_JL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 260 102,00 295 289,00 58 134,00 68 644,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 252,00 20 041,00 11 902,00 4 659,00
III. EBITDA 66 227,00 34 393,00 14 802,00 7 995,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 834,00 18 423,00 11 362,00 4 283,00
V. Zysk (strata) netto 38 977,00 13 088,00 8 711,00 3 042,00
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 38 231,00 12 133,00 8 545,00 2 820,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 985,00 17 585,00 5 584,00 4 088,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 420,00 -11 848,00 10 599,00 -2 754,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 930,00 -17 175,00 655,00 -3 993,00
X. Przepływy pieniężne netto razem 75 335,00 -11 438,00 16 838,00 -2 659,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 1,05 0,33 0,24 0,08
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 1,05 0,33 0,24 0,08
Dane XIII-XXI na dzień odpowienio 31.12.2020 oraz 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 261 618,00 197 427,00 56 691,00 46 361,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 232,00 117 021,00 32 554,00 27 479,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 26 189,00 31 135,00 5 675,00 7 311,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 124 043,00 85 886,00 26 879,00 20 168,00
XVII. Kapitał własny 111 386,00 80 407,00 24 137,00 18 882,00
XVIII. Kapitał zakładowy 7 269,00 7 269,00 1 575,00 1 707,00
XIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344,00 36 343 344,00 36 343 344,00 36 343 344,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 3,06 2,21 0,66 0,52
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 3,06 2,21 0,66 0,52
EBITDA = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (wskaźnik niezdefiniowany w MSSF)
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2020 r.: 4,4742
średni kurs w 2019 r.: 4,3018
średni kurs na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
średni kurs na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
esef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zipesef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Atende za 2020 r.
esef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zip.XAdESesef_ATENDE_SPOLKA_AKCYJNA_20210413.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Atende za 2020 r. - podpisane
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtmlAtende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r.
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r. - podpisane
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlAtende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu Atende SA do spr. skonsolidowanego 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu Atende SA do spr. skonsolidowanego 2020 r. - podpisane
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlAtende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml Informacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES Informacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej - podpisane
Atende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtmlAtende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych Atende za 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlAtende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Atende SA dotyczące komiteru audytu
Opinia SSF.xhtmlOpinia SSF.xhtml Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Atende za 2020 r.
Opinia SSF_MK.xhtml.xadesOpinia SSF_MK.xhtml.xades Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Atende za 2020 r. - podpis nr 1
Opinia SSF JL.xhtml.xadesOpinia SSF JL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Atende za 2020 r. - podpis nr 2
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki