28,2000 zł
-0,70% -0,2000 zł
Atal S.A. (1AT)

Emisja Obligacji Serii AU

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Emisja Obligacji Serii AU
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2019 z dn. 04.09.2019r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji, Raportu Bieżącego nr 28/2019 z dn. 17.09.2019r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AU oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 29/2019 z dn. 27.09.2019r. w sprawie warunkowego wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.09.2019r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 100.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AU o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii AU (kod ISIN: PLATAL000145) o następujących parametrach:

1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
3) Wielkość emisji: 100.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AU o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN;
4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5) Dzień wykupu obligacji: 30.09.2021r.;
6) Stopa Procentowa obligacji serii AU będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,90% w stosunku rocznym;
7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AU: 30.03.2020r., 30.09.2020r., 30.03.2021r., 30.09.2021r.;
8) Obligacje serii AU emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;
9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;
10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.;
12) Wartość zaciągniętych zobowiązań skonsolidowanych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30.06.2019r. wynosiła 1.583.404 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie ok. 1.360.000 tys. PLN (szacunek poziomu zobowiązań na dn. 30.09.2021r.). Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Subskrypcja obligacji serii AU prowadzona była w terminie od 18 do 20 września 2019 roku. Subskrypcją objętych było do 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 18 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 18 podmiotów. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie zawarł umów o submisję. Łączne koszty emisji wyniosły 580.000,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.