REKLAMA

ASSECO POLAND: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

2021-04-23 13:19
publikacja
2021-04-23 13:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
07_2021_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_1_do_ogloszenia_ZWZ_Asseco_Poland.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07_2021_Zalacznik_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagradzaniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A._za_okres_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20_ACP_Raport_BR_nt_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.T.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REGULAMIN_e_WZ_ASSECO_POLAND_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta).
3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
07_2021_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf07_2021_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdfZał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf
07_2021_Załącznik_projekty uchwał ZWZ.pdf07_2021_Załącznik_projekty uchwał ZWZ.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A za 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A za 2020.pdf
Sprawozdanie o wynagradzaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za okres 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagradzaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za okres 2019-2020.pdf
20 ACP Raport BR nt oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.T.pdf20 ACP Raport BR nt oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.T.pdf
REGULAMIN e_WZ_ASSECO POLAND SA.pdfREGULAMIN e_WZ_ASSECO POLAND SA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2021-04-23 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki