REKLAMA

ASSECO POLAND: Zmiana warunków porozumienia dotyczącego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems (1985) Ltd.

2020-09-09 15:46
publikacja
2020-09-09 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Zmiana warunków porozumienia dotyczącego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems (1985) Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W raporcie bieżącym nr 25/2017 z 11 października 2017 r. Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informował o zawarciu porozumienia z Chief Executive Officer (Akcjonariusz 1) Formula Systems (1985) Ltd. (Formula) oraz z podmiotem kontrolowanym przez Chief Executive Officer (Akcjonariusz 2) regulującego wzajemne stosunki stron jako akcjonariuszy Formula w zakresie dotyczącym głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki Formula. Na mocy porozumienia strony wyznaczyły pełnomocnika (Pełnomocnik) i udzieliły mu nieodwołanego pełnomocnictwa do głosowania w imieniu każdego akcjonariusza będącego stroną porozumienia. W pierwszej kolejności Pełnomocnikiem jest osoba wyznaczona przez Spółkę i jest umocowana do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula ze wszystkich akcji posiadanych łącznie przez Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2, w tym z akcji posiadanych na dzień zawarcia Porozumienia, jak również nabytych przez akcjonariuszy po tej dacie.
Porozumienie przewiduje, iż pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza 1 i Akcjonariusza 2 jest ważne:
(i) do czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez obecnie ją sprawującego lub pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w przypadku powołania tej osoby do składu organu nadzorczego lub
(ii) do momentu zmniejszenia przez Spółkę zaangażowania w kapitale zakładowym Formula poniżej 20% udziału
i wygasa w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych przesłanek. W takim przypadku z automatu Spółka udziela Akcjonariuszowi 1 pełnomocnictwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Formula ze wszystkich akcji posiadanych przez Spółkę.
W wyniku zawarcia porozumienia, Spółka odzyskała kontrolę nad Formula.
Niniejszym Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 9 września 2020 Spółka otrzymała zawarty w dniu 7 września 2020 r. aneks do Porozumienia (Aneks). Przedmiotem Aneksu jest rezygnacja Akcjonariusza 1 z umocowania do głosowania w imieniu Spółki, w przypadku: (i) zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez obecnie ją sprawującego lub zaprzestania pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w przypadku powołania tej osoby do składu organu nadzorczego (ii) zmniejszenia przez Spółkę zaangażowania w kapitale zakładowym Formula poniżej 20%. Zakres umocowania Spółki jako Pełnomocnika pozostaje bez zmian.
Dodatkowo Aneks przewiduje, iż akcje, które mogą zostać przyznane Akcjonariuszowi 1 i/lub Akcjonariuszowi 2 w zamian za usługi świadczone jako Chief Executive Officer w Formula oraz Przewodniczący i Członek Rad Dyrektorów w spółkach zależnych Formula po dacie zawarcia Aneksu, nie są objęte postanowieniami Porozumienia.
Zawarcie aneksu do porozumienia nie powoduje zmian w zakresie sprawowania kontroli Spółki nad Formula Systems.
Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-09 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2020-09-09 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki