REKLAMA

ASSECO POLAND: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

2021-05-20 10:48
publikacja
2021-05-20 10:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2021 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanowiło:
1. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 265 647 076,82 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób:
a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 258 130 942,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję),
b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 7 516 134,49 PLN (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 czerwca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Andrzej Gerlach Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki