REKLAMA
BADANIE

ASBISc: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

2023-01-02 10:08
publikacja
2023-01-02 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-02
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kw. 2022 roku - 23 lutego 2023 r.
- za I kw. 2023 roku - 11 maja 2023 r.
- za III kw. 2023 roku - 9 listopada 2023 r.

Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2023 roku - 10 sierpnia 2023 r.

Skonsolidowany raport roczny:
- Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 30 marca 2023 r.


Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Dates of publication of periodic reports and information on
submitting consolidated periodic reports in the financial year 2023.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the publication dates of periodic reports in
the year 2023:


Consolidated quarterly reports:- Q4 2022 - February 23rd, 2023-
Q1 2023 - May 11th, 2023- Q3 2023 - November 9th, 2023


Consolidated semi-annual report:- H1 2023 - August 10th, 2023


Consolidated annual report:- Consolidated annual report for 2022 -
March 30th, 2023.


The Board of Directors informs that according to § 79(2) of the
Regulation of the Minister of Finance from March 29th, 2018 on current
and periodic information published by the issuers of securities and on
conditions of recognition of information required by the law of a
non-member country as equal ("the Regulation") the Company resigns from
the publication of the consolidated quarterly report for Q2 2023.


At the same time, according to § 60(3) of the Regulation, the Company
informs that it will publish consolidated periodic reports and - as an
issuer with registered office in a country other than the Republic of
Poland - the Company will not publish individual periodic reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-02 Constantinos Tziamalis Wiceprezes Grupy ASBIS
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki