REKLAMA

ASBISc: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych.

2022-01-03 09:49
publikacja
2022-01-03 09:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-03
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kw. 2021 roku - 24 lutego 2022 r.
- za I kw. 2022 roku - 5 maja 2022 r.
- za III kw. 2022 roku - 3 listopada 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2022 roku - 11 sierpnia 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny:
- Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok - 31 marca 2022 r.


Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Dates of publication of periodic reports and information on
submitting consolidated periodic reports in the financial year 2022.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces the publication dates of periodic reports in
the year 2022:


Consolidated quarterly reports:- Q4 2021 - February 24th, 2022-
Q1 2022 - May 5th, 2022- Q3 2022 - November 3rd, 2022


Consolidated semi-annual report:- H1 2022 - August 11th, 2022


Consolidated annual report:- Consolidated annual report for 2021 -
March 31st, 2022.


The Board of Directors informs that according to § 79(2) of the
Regulation of the Minister of Finance from March 29th, 2018 on current
and periodic information published by the issuers of securities and on
conditions of recognition of information required by the law of a
non-member country as equal ("the Regulation") the Company resigns from
the publication of the consolidated quarterly report for Q2 2022.


At the same time, according to § 60(3) of the Regulation, the Company
informs that it will publish consolidated periodic reports and - as an
issuer with registered office in a country other than the Republic of
Poland - the Company will not publish individual periodic reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-03 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki