REKLAMA

ARTP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

2021-05-26 14:56
publikacja
2021-05-26 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ARTP S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Wolpi Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o obniżeniu przez Wolpi Sp. z o.o. udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.; dalej: „Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana przyznaniem Wolpi Sp. z o.o. na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 24 maja 2021 r. 4 618 032 akcji serii K, które to akcje zostały przyznane w wyniku połączenia Spółki z INTERMARUM sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w zamian za posiadane udziały w tej spółce, oraz zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w dniu 20 maja 2021 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K Wolpi Sp. z o.o. posiadała 11 036 617 akcji stanowiących 21,41% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania z nich 11 036 617 głosów, co stanowiło 21,41% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W wyniku przyznania Wolpi Sp. z o.o. akcji serii K oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, Wolpi Sp. z o.o. posiada 15 654 649 akcji stanowiących 9,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania z nich 15 654 649 głosów, co stanowi 9,49% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - brak podmiotów zależnych.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
15 654 649 głosów, co stanowi 9,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Szymon Janus Prezes Zarządu
Michał Szymerski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki