REKLAMA

ARTERIA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:58
publikacja
2021-09-30 17:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_ARTERIA_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2Q_2021.pdf_publikacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ARTERIA_SA_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_ZARZADU_2Q_2021.pdf_publikacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Arteria_S.A._30.06.2021_SSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Arteria_S.A._30.06.2021_JSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 144 569 91 912 31 793 20 695
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 068 (1 323) 1 115 (298)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 906 (2 017) 1 299 (454)
IV. Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej 5 411 (3 091) 1 190 (696)
V. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 790 2 342 614 527
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (132) (1 009) (29) (227)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 389) 3 192 (305) 719
IX. Przepływy pieniężne netto Razem 1 269 4 525 279 1 019
X. Aktywa trwałe 43 153 49 929 9 545 11 180
XI. Aktywa obrotowe 73 368 67 047 16 229 15 013
XII. Aktywa Razem 116 521 116 976 25 774 26 193
XIII. Zobowiązania Razem 67 495 69 705 14 930 15 608
XIV. Zobowiązania długoterminowe 3 140 6 383 695 1 429
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 64 355 63 322 14 235 14 179
XVI. Kapitały własne 49 026 47 271 10 845 10 585
XVII. Kapitał zakładowy 854 854 189 191
XVIII. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
XIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,27 (0,72) 0,28 (0,16)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,48 11,07 2,54 2,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK ARTERIA_SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2Q 2021.pdf_publikacja.pdfGK ARTERIA_SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2Q 2021.pdf_publikacja.pdf
GK ARTERIA SA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU_2Q_2021.pdf_publikacja.pdfGK ARTERIA SA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU_2Q_2021.pdf_publikacja.pdf
Raport z przeglądu Arteria S.A. 30.06.2021 SSF MSR.pdfRaport z przeglądu Arteria S.A. 30.06.2021 SSF MSR.pdf
Raport z przeglądu Arteria S.A. 30.06.2021 JSF MSR.pdfRaport z przeglądu Arteria S.A. 30.06.2021 JSF MSR.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2021-09-30 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki