ARTERIA S.A.: wyniki finansowe

2020-07-01 01:30
publikacja
2020-07-01 01:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_ARTERIA_RAPORT_1Q_2020_wersja_30_06.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 46 726 47 955 10 628 11 158
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 548 804 125 187
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 274 467 62 109
IV. Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej (598) 360 (136) 84
V. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 056 (110) 1 150 (26)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (166) (1 676) (38) (390)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 313) 592 (1 436) 138
IX. Przepływy pieniężne netto Razem (1 423) (1 194) (324) (278)
X. Aktywa trwałe 49 602 51 361 10 896 11 941
XI. Aktywa obrotowe 71 300 73 597 15 662 17 110
XII. Aktywa Razem 120 902 124 958 26 558 29 051
XIII. Zobowiązania Razem 71 138 75 951 15 627 17 658
XIV. Zobowiązania długoterminowe 8 236 21 102 1 809 4 906
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 62 902 54 849 13 818 12 752
XVI. Kapitały własne 49 764 49 007 10 931 11 393
XVII. Kapitał zakładowy 854 854 188 199
XVIII. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
XIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 zł 0,08 zł -0,03 € 0,02 €
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,66 zł 11,48 zł 2,56 € 2,67 €
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK ARTERIA_RAPORT_1Q_2020_wersja_30_06.pdfGK ARTERIA_RAPORT_1Q_2020_wersja_30_06.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2020-07-01 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
2020-07-01 Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki