REKLAMA

ARTERIA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 23:49
publikacja
2019-11-29 23:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_ARTERIA_RAPORT_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 149 542 126 762 34 708 29 802
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 360 3 412 780 802
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 204 1 938 512 456
IV. Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej 1 664 1 287 386 303
V. Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 382 8 230 1 017 1 935
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 393) (3 968) (788) (933)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 195) (3 259) (509) (766)
IX. Przepływy pieniężne netto Razem (1 206) 1 003 (280) 236
X. Aktywa trwałe 50 351 51 461 11 512 12 048
XI. Aktywa obrotowe 77 236 64 749 17 660 15 159
XII. Aktywa Razem 127 587 116 210 29 172 27 207
XIII. Zobowiązania Razem 77 545 68 822 17 730 16 113
XIV. Zobowiązania długoterminowe 10 101 11 728 2 309 2 746
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 67 444 57 094 15 421 13 367
XVI. Kapitały własne 50 042 47 388 11 442 11 094
XVII. Kapitał zakładowy 854 854 195 200
XVIII. Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
XIX. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,39 zł 0,30 zł 0,09 € 0,07 €
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,72 zł 11,10 zł 2,68 € 2,60 €
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK ARTERIA_RAPORT_3Q 2019.pdfGK ARTERIA_RAPORT_3Q 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2019-11-29 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki