REKLAMA

ARTERIA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

2019-12-02 15:35
publikacja
2019-12-02 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarta została umowa pomiędzy Arteria Operacje Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („Sprzedający”) oraz Arteria S.A.
(„Kupujący”), której przedmiotem jest sprzedaż 1.153 akcji zwykłych imiennych serii A spółki pod nazwą Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A. stanowiących 92.02 % kapitału zakładowego.
Łączna cena za akcje wynosi 35.584.278,85 zł.

Płatność zostanie dokonana w następujący sposób:
a) kwota 250.000,00 zł zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy;
b) pozostała kwota w wysokości 35.334.279,00 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku przy czym Strony umowy dopuszczają możliwość rozliczenia płatności w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności dokonanej w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

Cena akcji została ustalona na podstawie aktualnej (tj. na dzień 30 września 2019 roku) wyceny wartości akcji spółki Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A. dokonanej przez niezależny podmiot wyceniający za pomocą metody skorygowanych aktywów netto. W wyniku transakcji, Arteria S.A. będzie posiadać 100% kapitału zakładowego spółki.

Celem umowy jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w ramach procesu likwidacji funduszu Arteria Operacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Zarząd Arteria S.A. zakwalifikował wyżej opisaną umowę jako umowę znaczącą, z uwagi na wskazaną wartość transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2019-12-02 Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki