REKLAMA

ARKSTEEL: kwartalny raport finansowy

2006-11-03 08:40
publikacja
2006-11-03 08:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
III_kw_2006_Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
IIIkw_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 106 0 26
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -77 -110 -20 -27
III. Zysk (strata) brutto -206 -108 -53 -27
IV. Zysk (strata) netto -206 -108 -53 -27
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -931 -137 -238 -34
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 157 0 39
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 837 0 214 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -94 20 -24 5
IX. Aktywa, razem 146 375 37 96
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 657 1 654 416 422
XI. Zobowiązania długoterminowe 354 0 89 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 303 893 327 228
XIII. Kapitał własny -1 511 -1 279 -379 -327
XIV. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 1 657 1 685
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 519 700 6 519 700 6 519 700 6 519 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 -0,02 -0,01 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,23 -0,20 -0,06 -0,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
III_kw 2006 Pozostale_informacje.pdf III_kw 2006 Pozostale_informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-11-03 Michał Lisiecki Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 5 7 8
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 2 3
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
2. Inwestycje długoterminowe 5 5 5 5
2.1. Nieruchomości 5 5 5 5
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 141 155 242 367
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 139 134 146 260
Od jednostek powiązanych
1.1. Od pozostałych jednostek 139 134 146 260
2. Inwestycje krótkoterminowe 2 21 96 92
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 21 96 92
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 21 96 92
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 14
A k t y w a r a z e m 146 160 249 375
PASYWA
I. Kapitał własny -1 511 -1 457 -1 305 -1 279
1. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 6 600 6 600
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 905 -7 905 -7 771 -7 772
3. Zysk (strata) netto -206 -152 -134 -108
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 657 1 617 1 554 1 654
1. Rezerwy na zobowiązania 0 11 830 761
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.1. Pozostałe rezerwy 0 11 830 761
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 11 830 761
2. Zobowiązania długoterminowe 354 250 0 0
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 354 250 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 303 1 349 710 893
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 1 183 1 229 590 772
3.2. Fundusze specjalne 120 120 120 121
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 7 14 0
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 7 14 0
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 7 14 0
P a s y w a r a z e m 146 160 249 375
Wartość księgowa -1 511 -1 457 -1 305 -1 279
Liczba akcji (w szt.) 6 519 700 6 519 700 6 519 700 6 519 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,23 -0,22 -0,20 -0,20
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 94 106
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 12
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 94 94
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 3 3
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 3 3
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 91 103
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 19 174 118 409
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -19 -174 -27 -306
VI. Pozostałe przychody operacyjne 1 195 0 199
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 34
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 1 195 0 165
VII. Pozostałe koszty operacyjne 1 98 0 3
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 1 98 0 3
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 -77 -27 -110
IX. Przychody finansowe 2 6 0 3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 3 6 0 3
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 1 0 0 0
X. Koszty finansowe 37 135 0 1
1. Odsetki w tym: 37 135 0 0
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -54 -206 -27 -108
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto -54 -206 -27 -108
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIII. Zysk (strata) netto -54 -206 -27 -108
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -232 -751
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 519 700 6 519 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -1 457 -1 305 -1 171 -1 171
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 457 -1 305 -1 171 -1 171
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 600 6 600 6 600 6 600
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 600 6 600 6 600 6 600
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 905 -7 771 -6 561 -6 561
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 905 7 771 6 561 6 561
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
2.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 905 7 771 6 561 6 561
a) zwiększenia (z tytułu) 0 134 1 210 1 210
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 134 1 210 1 210
zmniejszenia (z tytułu)
2.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 905 7 905 7 771 7 771
2.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 905 -7 905 -7 771 -7 771
3. Wynik netto -54 -206 -134 -108
zysk netto
a) strata netto 54 206 134 108
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -1 511 -1 511 -1 305 -1 279
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -54 -206 -27 -108
II. Korekty razem -65 -725 75 -29
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 0 2 1 6
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36 134 0 0
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -34
4. Zmiana stanu rezerw -11 -830 -4 -33
Zmiana stanu zapasów
5. Zmiana stanu należności -5 7 89 402
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -78 -24 -10 -330
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 -14 -1 -40
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -119 -931 48 -137
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 157
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 157
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 0 157
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 100 837 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 100 837 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 100 837 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -19 -94 48 20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 -94 48 20
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 21 96 44 72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 2 92 92
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
IIIkw Informacja_dodatkowa.pdf IIIkw Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki