REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2021-03-16 23:45
publikacja
2021-03-16 23:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_2020_Annual_report_consolidated_ESEF.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_CSR_2020_ENG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SVB_ocena_APSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SVB_oswiadczenie_KA_APSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SVB_oswiadczenie_audytor_APSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.GE.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.MJ.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.GE.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.MJ.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 2 847 450,00 3 117 118,00 640 604,00 725 107,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 158 242,00 191 422,00 35 600,00 44 529,00
III. Zysk (strata) brutto 122 318,00 157 931,00 27 518,00 36 738,00
IV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 103 586,00 124 681,00 23 304,00 29 003,00
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 111 070,00 82 709,00 24 988,00 19 240,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 211 464,00 342 290,00 47 574,00 79 624,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 239,00 -121 834,00 -31 775,00 -28 341,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -100 950,00 -152 939,00 -22 711,00 -35 577,00
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -30 725,00 67 517,00 -6 912,00 15 706,00
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,60 1,19 0,36 0,28
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,60 1,19 0,36 0,28
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,44 4,30
XV. Aktywa 2 136 646,00 2 035 753,00 462 999,00 478 045,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 464 596,00 477 127,00 100 675,00 112 041,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 639 016,00 688 098,00 138 471,00 161 582,00
XVIII. Kapitał własny 1 033 033,00 870 528,00 223 852,00 204 421,00
XIX. Kapitał podstawowy 69 288,00 69 288,00 15 014,00 16 270,00
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,91 12,56 3,23 2,95
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,91 12,56 3,23 2,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)
XXIV. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,61 4,26
* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.
** - Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zipESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip ESEF_APSA_2020_Skonsolidowany raport roczny
APSA_2020_Annual_report_consolidated_ESEF.zipAPSA_2020_Annual_report_consolidated_ESEF.zip APSA_2020_Consolidated annual report_ESEF
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtmlAPSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml APSA_2020_Informacja niefinansowa
APSA_CSR_2020_ENG.xhtmlAPSA_CSR_2020_ENG.xhtml APSA_2020_Non-firnancial information
SVB_ocena_APSA.xhtmlSVB_ocena_APSA.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
SVB oświadczenie_KA_APSA.xhtmlSVB oświadczenie_KA_APSA.xhtml Oświadczenie Rady w sprawie komitetu audytu
SVB oświadczenie audytor_APSA.xhtmlSVB oświadczenie audytor_APSA.xhtml Oświadczenie Rady w sprawie wyboru audytora
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlAPSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml KPMG_Raport z badania_SSF_2020
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.GE.XAdESESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.GE.XAdES
ESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.MJ.xadesESEF_APSA_2020_Raport_roczny_skonsolidowany.zip.MJ.xades
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.GE.XAdESAPSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.GE.XAdES
APSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.MJ.xadesAPSA_CSR_final_2020-12-31.xhtml.MJ.xades
APSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesAPSA_A6330E_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki