REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. i powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

2021-06-22 18:00
publikacja
2021-06-22 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATC_RB0222021_BIO_zal_POL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ATC_RB0222021_BIO_zal_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. i powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pani Zofii Dzik oraz Pani Anny Jakubowski.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej, na nową, wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2021 roku następujących osób:
- Per Lundeen
- Thomas Onstad,
- Zofia Dzik
- Anna Jakubowski
- Roger Mattsson.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu - załącznik nr 1 do raportu bieżącego 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0222021_BIO_zal POL.pdfATC_RB0222021_BIO_zal POL.pdf Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
ATC_RB0222021_BIO_zal_ENG.pdfATC_RB0222021_BIO_zal_ENG.pdf Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. - ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no 22/2021


Dated: 22.06.2021


Subject: Changes in the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. and
appointment of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the next
term of office.


General legal basis:


Offering Act, article 56 clause 1 item 2 – current and periodic
information


Contents:


The Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company, Issuer"), hereby
informs that on June 22, 2021, the Ordinary Shareholders Meeting of the
Company has concluded a resolution regarding the appointment of Ms.
Zofia Dzik and Anna Jakubowski as Members of the Supervisory Board.


Additionally the Company hereby informs that the Ordinary Shareholders
Meeting decided on the appointment of the Supervisory Board Members for
the next joint term of office in the following composition:


- Per Lundeen


- Thomas Onstad,


- Zofia Dzik


- Anna Jakubowski


- Roger Mattsson.

The Resolution shall become effective from 21 December 2021.

According to the submitted declarations, the appointed Supervisory Board
Members do not engage in any competitive activity against the Company,
do not participate in a competitive company as partners in a civil law
partnership, partnership or as members of the body of a capital company,
do not participate in another competitive legal person as members of its
body and are not registered in the Register Insolvent Debtors maintained
pursuant to the Act on the National Court Register.


Biographical notes of Members of the Supervisory Board are provided by
the Company in an appendix to this report - attachment no. 1 to this
current report 22/2021 dated June 22, 2021.

Legal basis for publishing of the report:


Minister of Finance directive of March 29, 2018 on current and periodic
information provided by issuers of securities, and on conditions of
equivalence of information required to be provided under non-Member
State law, §5, clause 5.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-06-22 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki